Manualen för trygghetsvandringar översätts till danska. Det är nationella kriminalpræventive rådet som vill sprida den göteborgska modellen till städer i Danmark. Trygghetsvandringar är en uppmärksammad metod som utvecklats av Tryggare och mänskligare Göteborg.

Det Kriminalpræventive Råd ska använda manualen i en kommande utbildning om fysisk planering och trygghet, riktad till danska kommuner.

Ett verktyg för tryggare miljö

– Som en del av kursen kommer vi presentera den göteborgska modellen med trygghetsvandringar. Men på sikt vill vi också använda modellen mer systematiskt och anpassa den till danska förhållanden, säger Carsten Nielsen på Det kriminalpræventive råd, den danska motsvarigheten till BRÅ, Brottsförebyggande rådet.

Trygghetsvandringar är ett verktyg för att skapa en trygg och brottsförebyggande miljö. Tillsammans med boende går man runt i området för att ta reda på vilka platser som upplevs som utsatta och otrygga – och vilka som upplevs som trygga och trivsamma. Metoden fokuserar lika mycket på den sociala aspekten som på den fysiska.

Också ett tillfälle att träffas

Trygghetsvandringar handlar inte bara om att identifiera ställen med bristande belysning och mörka buskage. Det är också ett tillfälle att träffas, se det som är tryggt och vackert och göra saker tillsammans. Ofta genomförs vandringen tillsammans med representanter från lokala brottsförebyggande råd, fastighetsägare, parkförvaltning, gatukontor, polis och socialförvaltning.

Manualen, som fungerar som ett hjälpmedel under vandringarna, har utvecklats under årens lopp. Det var Gerd Cruse-Sondén, arkitekt på Tryggare och Mänskligare Göeborg som tillsammans med Eva Holm på stadsbyggnadskontoret tog fram den allra första manualen 2003.

Genusperspektivet ska också komma fram

För två år sedan kom den senaste uppdateringen.

– Den är förankrad hos alla inblandade i kommunen. Bland andra har stadsbyggnadskontoret, park och natur, trafikkontoret och fastighetskontoret varit med i processen, säger Gerd Cruse-Sondén.

Med hjälp av pengar från Boverket ska metoden utvecklas ytterligare. Under hösten startar ett projekt som fokuserar på trygghet ur ett genusperspektiv.

– Det har funnits kritik mot att konceptet inte tar upp makt- och könsaspekten. Projektet ska resultera i en specifik manual med genusperspektiv, men tanken är också att trygghetsmanualen ska kompletteras, säger Gerd Cruse-Sondén.