I veckan emitterades 1,8 miljarder. Förra året gav Göteborgs Stad ut sin allra första gröna obligation på 500 miljoner, en satsning som fick stort genomslag både i Sverige och utomlands. Nu fördjupas samarbetet mellan finans och miljö – gröna obligationer blir ett av verktygen för att nå miljö- och klimatmålen.

Begreppet grön obligation lanserades av Världsbanken 2008 och syftar till att få fram kapital som kan finansiera satsningar som bidrar till hållbar utveckling.

När Göteborgs Stad i höstas gav sig in på den nya marknaden var man första staden i världen som lånade pengar med hjälp av gröna obligationer.

– Första försöket gick väldigt bra. Finansiellt sett väckte det stort intresse, både inom landet och internationellt. Det var en test från vår sida och nu vågar vi gå vidare och emitterar ytterligare 1,8 miljarder. Vår målsättning är att återkomma en gång om året med nya emissioner, säger Magnus Borelius, Göteborgs Stads finanschef.

Synliggör miljöprojekten
En av anledningarna att satsa på gröna obligationer är att staden vill få en större riskspridning i sin låneportfölj.

– Vi vill nå de investerare som profilerar sig på miljö. Samtidigt vill vi lyfta fram de miljöprojekt som vi har på gång i Göteborg, säger Magnus Borelius.

Tanken är att gröna obligationer ska bli en naturlig del av miljöarbetet. Ett fördjupat samarbete mellan finans och miljö innebär att de olika satsningarna inom miljöområdet synliggörs på ett tydligare sätt.

Miljömålen styr urvalet
– Numera ser man finansiella instrument som verktyg i miljöarbetet. Hur man lånar pengar är ett kraftfullt sätt att agera i miljöfrågan. Genom gröna obligationer sätter vi tryck på att det ska vara hållbart hela vägen, säger Jessica Granath, planeringsledare på stadsledningskontoret.

I arbetet med gröna obligationer har man valt att inte definiera vilka projekt som pengarna ska användas till. Däremot måste syftet vara att uppfylla de mål som finns i stadens lokala miljö- och klimatprogram.

– Urvalet av projekt baseras på dessa två styrdokument. En rad områden kommer vara vanligt förekommande – förnyelsebar energi, energieffektivisering, avfallshantering och vattenrening, säger Jessica Granath.

Finansiella beslut ska vara gröna
De som investerat i stadens miljöprojekt kommer få kontinuerlig återrapportering. En extern granskning görs av Cicero, ett center för klimatforskning vid Oslo högskola.

Att själva finansieringen av miljöprojekt får en ”grön” stämpel har ett viktigt symbolvärde.

– Vi hoppas det ger ringar på vattnet och att det så småningom leder till att miljö- och klimathänsyn blir en given del av alla finansiella beslut. Så är det inte idag, säger Jessica Granath.