… chef för kris- och relationsenheten i social resursförvaltning. Ni är en av åtta enheter i Sverige som ska utveckla och pröva Socialstyrelsens nya manual för partnerkontakt när ni arbetar med våld i nära relationer. Vad är partnerkontakt för något?

– Det innebär att vi tar kontakt med den som utsatts för våld, oftast en kvinna, parallellt med att mannen får behandling för våldet han utövat. Vi ställer frågor för att bedöma om det finns risk för fortsatt eller ökat våld. Kvinnan får också information om mannens behandling och vilket stöd hon och barnen kan få, till exempel genom Kriscentrum för kvinnor och Utväg barn. Det här gör vi för att skydda kvinnan och barnen och säkerställa att våldet inte fortsätter.

Varför behövs en särskild manual för partnerkontakt?
– Det finns flera verksamheter i Sverige som erbjuder partnerkontakt idag, men regeringen vill säkra kvaliteten i säkerhetsarbetet med de som utsatts för våld. Därför har Socialstyrelsen fått i uppdrag att utveckla en manual som ska kunna användas av alla. Den prövar nu vi här i Göteborg tillsammans med sju andra verksamheter i stora, mellanstora och små kommuner.

Vad förväntar ni er av arbetet?
– Att vi ska få en bättre helhetsbild och på så vis kunna göra bättre säkerhetsbedömningar. Vi får kunskap om den våldsutsattas situation och kan bättre bedöma om våldet upphört eller om det börjat på nytt. Vi tror också att vi ska kunna fånga upp utsatta personer som annars kanske inte skulle fått hjälp. Det blir en ingång till stöd och hjälp.

Hur länge ska ni pröva manualen?
– Under resten av 2014. Socialstyrelsen ska presentera resultatet för regeringen under våren 2015.