Mäts för andra året. Engagemanget bland stadens medarbetare är fortfarande stort, visar Göteborgs Stads medarbetarenkät. När man för andra året mäter bland annat engagemanget är resultatet 74 på en 100-gradig skala.

Medarbetarnas engagemang mäts i ett index som kallas HME (Hållbart medarbetarengagemang). HME är en sammanvägning av nio olika frågor. Bland annat om hur insatt medarbetaren är i olika frågor på jobbet, om arbetet känns meningsfullt, om man kan utvecklas i jobbet, om chefen visar uppskattning och liknande.

Indexet för engagemanget kan användas i jämförelser över hela landet. Även Malmö och Stockholm har börjat arbeta med HME vilket gör att Göteborg i framtiden kan mäta sig med de andra storstäderna. HME-index 74 på en 100-gradig skala visar på ett stort engagemang bland medarbetare i staden. Det är något större för stadsdelarna (75) än för fackförvaltningarna (72). Indexet för hur nöjda medarbetarna är (NMI) i stort samma som förra året, 53. Stadsdelarna ligger ungefär på genomsnittet medan det är något högre för fackförvaltningarna.

Chefer mer engagerade
Stadens chefer är en engagerad grupp. Indexet för cheferna är 79. De visar liksom tidigare år också en högre nöjdhet än medarbetarna över lag, 57. Personaldirektör Lisskulla Lindström hade gärna sett en förändring eftersom förra årets siffror antogs vara påverkade av omorganisationen av stadsdelarna.

– Vi måste arbeta hårdare med resultaten. Hur våra medarbetare upplever sina jobb är viktigt för hur vi framstår som arbetsgivare.

Samtidigt är Lisskulla Lindström glad över att engagemanget visar sig vara så stort även i år:

– Det är något man märker ofta och känner av ute i verksamheterna när man är där och nu bekräftar enkäten detta. Och det trots de många utmaningar som medarbetare och chefer mött de senaste åren.

Underlag för förbättringsarbete
Göteborgs Stad medarbetarenkät har med kortare uppehåll skickats ut i över tio års tid. Cirka 31 000 medarbetare i förvaltningar och bolag fick enkäten tidigare i höst. Alltfler (79 procent) får den i elektronisk form. Svarsfrekvensen bland medarbetare är 67 procent, för chefer 88 procent.

Tanken med undersökningen är att få kunskap om hur medarbetarna värderar olika delar av sina arbetsförhållanden och samtidigt få ett underlag till ett förbättringsarbete.

Göteborgs Stad har tagit fram guide som stöd för alla chefer som ska arbeta vidare med resultatet i sina arbetsgrupper.