Uppföljning klar. Göteborgs Stads plan mot våld i nära relationer har lett till ökad kunskap och medvetenhet i stadens verksamheter om samhällsproblemet. Men det finns också områden att utveckla. Det visar utvärderingen av handlingsplanen, som efter årsskiftet kommer att ersättas av en ny. 

Våld i nära relationer kännetecknas av att den utsatta har en nära relation till och ofta starka känslomässiga band till förövaren. Det handlar om flera olika typer av våld. Det kan vara fysiskt våld, psykiskt våld, försummelse, ekonomiskt våld och materiellt våld. I den nuvarande handlingsplanen ingår även hedersrelaterat våld.

– Våld i nära relationer rör sig ofta om ett mönster av handlingar. Allt från subtila handlingar till grova brott, förklarar Veronica Liliedahl, Göteborgs Stads samordnare mot våld i nära relationer.

Kunskapen har breddats
Göteborgs Stads nuvarande handlingsplan mot våld i nära relationer började gälla 2014. Den gäller fram till årsskiftet, men redan nu finns en uppföljning och slutrapport av planen.

– Uppföljningen har gjorts dels genom enkäter till nyckelpersoner i Göteborgs Stad, men också genom workshops och samtal med personer som möter våldsutsatta i olika verksamheter.

Uppföljningen visar att kompetensen har höjts och breddats till fler yrkesgrupper, även utanför socialtjänstens verksamhetsområde. Det kan vara förskola, skola och utförarverksamheter som genom sin ökade kunskap nu ställer frågor om våld till personer de möter.

– Kunskap om våld i nära relationer, och att det är vanligare än vad vi tror, gör att en också har ögonen öppna för tecken på våldsutsatthet. Att fler kan och vågar ställa frågor om våld ökar våra möjligheter att upptäcka och förebygga, säger Veronica Liliedahl.

Skillnader mellan stadens verksamheter
Den nuvarande planen innehåller 17 mål och 44 aktiviteter. Målen handlar om det Göteborgs Stad vill uppnå, till exempel målet ”Alla personer som lever med våld i nära relationer får lika skydd, hjälp och stöd i staden utifrån sina individuella behov”.

– En av aktiviteterna under det målet är att varje förvaltning ska ta fram en egen plan mot våld i nära relationer. Aktiviteterna ska konkretisera det som verksamheter behöver göra för att målen ska uppnås, säger Veronica Liliedahl.

Exakt hur bra staden har lyckats med sitt arbete är svårt att säga eftersom det är en så pass stor stad och komplex organisation, anser Veronica Liliedahl.

– Det skiljer sig en del. Vissa verksamheter har lyckats i stor utsträckning och andra i mindre. Uppföljningen visar att det till exempel finns skillnader i hur stadens verksamheter och nämnder följer upp arbetet mot våld i nära relationer och analyserar de behov som finns.

Skydd och stöd har utvecklats
Uppföljningen visar också att det finns tillgång till temporärt och permanent boende för personer som lever med våld. Men trots en utökning av platser är det fortfarande svårt för våldsutsatta personer med psykisk sjukdom/funktionsnedsättning att få tillgång.

– Våldsutsatta erbjuds ofta akut skydd, men vi ser att det kan brista i hur våldet utreds och att faktiskt inte alla erbjuds stöd, säger Veronica Liliedahl. Men det är också viktigt att vi lyfter att många barn och vuxna får stöd och hjälp.

Att ha en plan mot våld i nära relationer ger tyngd och mandat åt det fortsatta arbetet.

Social resursförvaltning har tagit fram ett förslag på ny plan för åren 2020–2023. I går tog nämnden beslut om att skicka förslaget på remiss, vilket innebär att ett antal stadsdelsförvaltningar, fackförvaltningar och intresseorganisationer får säga sitt.