Unga deltagare ska inte drabbas. Nu börjar arbetet med att avveckla verksamheten i sysselsättningsprojektet Upp! för ungdomar i Göteborg. De närmaste dagarna utarbetas en handlingsplan, för att så långt det är möjligt, avsluta projektet utan att ungdomar som är i aktivitet drabbas.

Projektet Upp! skulle enligt planerna pågå i tre år för att ge 4200 ungdomar sysselsättning. Sedan en rad brister blivit kända avbryts nu projektet. Det beslutade kommunstyrelsens arbetsmarknadsutskott tidigare i veckan.

Arbetet påbörjas i dagarna
– Vi har fått i uppdrag att göra en handlingsplan för nedläggningen och påbörjar arbetet redan nu i dagarna, säger Lisbeth Ringdahl, som är arbetsmarknadschef i Göteborgs Stad.

Idag befinner sig 319 unga i en pågående aktivitet. Hur lång tid de har kvar i projektet varierar.

– Jag kan inte idag säga hur och när ungdomarnas aktiviteter avslutas, men intentionen är att de som är inne i projektet inte ska drabbas, säger Lisbeth Ringdahl.

Har provat nya metoder
I det yrkande, som samtliga partier slöt upp bakom i tisdags, får statsledningskontoret också i uppgift att inleda samtal med Svenska ESF-rådet om inriktningen av avvecklingen. Sådana samtal har redan inletts.

Vidare vill politikerna se en dokumentation av de samlade erfarenheterna från projektet.

– Projektet har använt sig av nya metoder och verktyg, till exempel webben, och detta måste vi nu utvärdera för att se om de går att använda inom stadens verksamheter, säger Lisskulla Lindström, personaldirektör.

Försöker hitta andra arbetsuppgifter inom staden
När det gäller personalen som är knuten till Upp-projektet skiljer sig anställningsavtalen åt. Av de 17 som idag arbetar med Upp! är flera tjänstlediga från ordinarie anställningar i Göteborgs Stad. De kommer efter anställningstidens slut på Upp! att återgå till sina tidigare förvaltningar.

– För dem som kommit in i projektet utifrån måste vi följa de avtal vi har och försöka hitta andra arbetsuppgifter i stadens organisation, säger Lisbeth Ringdahl.

Av de 17 i personalen avslutas tre anställningar redan vid årsskiftet. Fem har anställningar som löper ut först den 31 december 2012.

Bland de 319 ungdomarna finns det några som ganska nyligen gått in i projektet. En medellång tid i sysselsättningsprojektet har varit 83 dagar.