I Göteborgsområdet ligger åtta företag som hanterar stora mängder kemikalier. I nästa års telefonkatalog presenterar de sin verksamhet och vilka risker som kan uppstå.

Händer det något på dessa anläggningar, ska man snabbt kunna leta fram telefonkatalogen och läsa om vad man ska göra, säger Arben Krasniqi, brandingenjör på Räddningstjänsten Storgöteborg.

En av de allvarligare kemikalieolyckorna på senare tid, skedde i italienska Seveso 1976. Där förstörde ett dioxinutsläpp stora områden och gjorde de obeboeliga för flera år framåt. Ingen människa dog, men 2.000 personer fick behandlas för dioxinförgiftning.

Skyldig att informera

För att förebygga och begränsa liknande händelser, tillkom ett EG-direktiv som kallades Seveso I. Det utökades senare till Seveso II. I Sverige har Räddningsverket, Naturvårdsverket och Arbetsmiljöverket ansvaret för att överföra Seveso II-direktivet till svensk lagstiftning.

Tillsynen ansvarar Länsstyrelsens miljöenhet och Arbetsmiljöinspektionen för.

– Lagstiftningen säger att kommunen är skyldig att informera allmänheten om anläggningar där stora mängder farliga ämnen hanteras. I Storgöteborg är åtta företag berörda, säger Lena Bergön, chef räddningsplaneringen, Räddningstjänsten Storgöteborg.

Gröna sidorna

– Vi har i samråd med företagen diskuterat hur vi på bästa sätt ska informera allmänheten. Slutsatsen blev att lägga informationen på de gröna kommunsidorna i telefonkatalogen inför nästa år, berättar Arben Krasniqi.

Här kan man bland annat läsa var de åtta anläggningarna är belägna, vilka risker som fi nns och vilken följd en eventuell olycka skulle kunna få. Det finns även information om vilka säkerhetsåtgärder du ska vidta vid en olycka.

Information på nätet

Företagen står själva för kostnaden att informera allmänheten. Förutom i telefonkatalogen, kommer informationen att finnas tillgänglig på Göteborgs Stads och Räddningstjänstens hemsidor: www.goteborg.se och www.rsgbg.se

– Räddningstjänsten har också skyldighet att ta fram en plan för räddningsinsats på varje Seveso II-företag. Den ska omfatta risker vid företaget och hur vi agerar vid en räddningsinsats, fortsätter Lena Bergön.

Planen kommer att ställas ut för allmänheten på kommunhuset Traktören och i Stadshuset i Mölndal.

Hårdare lag

Den hårdare lagstiftningen gör att företagen blir bättre förberedda om något skulle inträffa. De har tänkt igenom sin situation och har kontaktpersoner som Räddningstjänsten kan kontakta.

– Det är viktigt med upparbetade kontakter. Vi behöver hjälp från företaget vid en olycka. Vad är det som har hänt, vilka kemikalier har läckt ut och kan andra företag hjälpa till? Det handlar hela tiden om samverkan, även om vi har det juridiska ansvaret vid en olycka, säger Lena Bergön.

Om olyckan är framme – det här ska du tänka på:

Inträffar en allvarlig olycka meddelas allmänheten med signalen VMA – ”Viktigt Meddelande till Allmänheten”. Det är ett utomhuslarm – även kallat ”Hesa Fredrik” – som består av upprepade sju sekunders långa ljudstötar med 14 sekunders paus emellan.

Du har säkert hört signalen när den provas varje kvartal kl.15.00 den första helgfria måndagen i mars, juni, september och december. Hör du signalen under någon annan tidpunkt, ska du genast göra följande:

1. Sök skydd inomhus. Gå in i närmsta byggnad. Du är bättre skyddad inomhus än utomhus.
2. Stäng fönster och dörrar. Stäng även dörrar mellan rum.
3. Slå av ventilation och fläktar. Stäng ventiler.
4. Lyssna på Sveriges Radio P1 eller P4.
5. Gå inte ut förrän du hör signalen ”Faran över”, som är en 30 sekunders lång sammanhängande signal.

Om du befinner dig i närheten av olyckan ska du tänka på att brännbara gaser sprids med vinden. Särskilt viktigt är att gaserna inte når tändkällor, exempelvis ska alla motorer omedelbart stängas av. Brandrök och giftiga gaser kan i värsta fall leda till medvetslöshet eller döden.

Ta dig fortast möjligt bort från röken som följer vindriktningen. Titta efter en flagga eller ett träd i närheten för att kontrollera vindriktningen och gå sedan vinkelrätt från vinden, det vill säga gå så att vinden kommer från sidan.

Här finns de åtta företagen:

650A.jpg
Källa: Stadskansliet och stadsbyggnadskontoret

4A04_2.jpg
1. Univar AB i Marieholms industriområde (Marieholmsgatan 56) – Lagring och hantering av stort antal kemikalier.
7756_2.jpg
2. Eastman Chemical Sweden AB i Mölndal (Kvarnbygatan 45) – Tillverkning av bindemedel för färg.


3.
Gryaab vid Syrhåla på Hisingen (Krossvägen) – Lagring av gas i bergrum.
2936.jpg
4. Vopak Logistics Nordic AB i Skarvikshamnen (Brännoljegatan 1) – Lagring av farliga ämnen till exempel kemikalier.
48A0.jpg
5. Aga Gas AB i Arendal (Oljevägen 110) – Tillverkar bland annat acetylengas som fylls på flaskor.


6. Göteborg Energi i Arendal (Oljevägen) – Lagringstankar för butan.

69AE.jpg
7. Shell Raffinaderi AB i Bräcke (Torslandavägen) – Tillverkning av petroleumbaserade produkter.
1CEC.jpg
8. Preem Raffinaderi AB vid Syrhåla Hisingen (Raffinaderivägen 1) – Tillverkning av petroleumbaserade produkter.