Tre stadsdelar sticker ut. Göteborgs Stad har för andra året låtit SOM-institutet vid Göteborgs universitet mäta hur nöjda göteborgarna är med demokratin i Göteborg. Och det ser ut att gå försiktigt uppåt. De tre stadsdelar med störst positiv förändring är Lundby, Norra Hisingen och Västra Hisingen.

Läs SOM-undersökningen här

– Kan det vara så att Göteborgs Stads och de här tre stadsdelarnas arbete för att engagera invånarna i den lokala demokratin har gett oss en ”Hisingseffekt”? Oavsett ska det bli intressant att få ta del av SOM-institutets vidare analys av de här siffrorna och vad de kan kopplas till för andra faktorer i samhället, säger Stefan Lydén, demokratiutvecklare på förvaltningen för konsument- och medborgarservice.

Några procentenheter bättre än 2016
Förutom de frågor som SOM-institutet brukar ställa så har Göteborgs Stad lagt till frågor om hur göteborgarna upplever att demokratin fungerar, vilket förtroende de har för politiker, hur de tycker att kommunen sköter sina verksamheter och vilken tillit de har till andra människor.

Liksom vid den första mätningen 2016 visar resultatet av 2017 års undersökning att göteborgarna till övervägande del är ganska eller mycket nöjda med demokratin. Men de är något mindre nöjda än västsvenskarna och svenskarna i stort. Förtroendet för politikerna är relativt lågt, medan förtroendet för hur Göteborgs Stad sköter sina verksamheter är högre.

De flesta av de göteborgare som svarat upplever sina möjligheter att påverka i politiska beslut som dåliga, men att de har större möjligheter i stadsdelarna än i kommunen som helhet. Siffrorna i resultatet från 2017 är dock överlag någon eller några procentenheter bättre än de från 2016.

Analysen klar i höst
– Det är för tidigt att säga huruvida den här lilla förbättringen betyder något. Vi väntar med spänning på SOM-institutets resultat och analys av Göteborgsundersökningen i sin helhet, vilken kommer i höst. Då sätts våra siffror i ett större sammanhang och ges lite perspektiv, säger Stefan Lydén,

Göteborgs Stad deltar i undersökningen för att kunna följa förändringar i attityder, värderingar och politiskt engagemang i Göteborg över tid. Resultatet bryts också ner på stadsdels- och mellanområdesnivå.

– Vi behöver basera utveckling och planering på fakta. Genom SOM-mätningen har vi möjlighet att få jämförbara siffror från år till år, rörande komplexa frågor som tillit och förtroende. Det hjälper oss att kunna justera och förändra vårt långsiktiga arbetssätt, för att bättre möta de frågor och behov som finns i staden och i dess olika områden, säger Stefan Lydén.

Resultatet av SOM-undersökningen kommer att presenteras på en demokratikonferens som Göteborgs Stad, konsument- och medborgarservice arrangerar i december.

229A.jpg