Göteborgs kommunala ekonomi gick nästan en halv miljard kronor plus under förra året – ett resultat som också överträffade budgeten med lika mycket. Men det är bara precis som det ska vara i en högkonjunktur, enligt kommunens ekonomer.

– Detta är ett av våra allra finansiellt starkaste bokslut under de senaste tjugo åren, sammanfattar koncernredovisningschefen Hans Petersson på stadskansliet.

Årsredovisningens resultat uppgår noga räknat till 452 miljoner kronor, men bakom den siffran finns ett antal kostnadsposter av engångskaraktär.

God hushållning kräver överskott på 500 miljoner

Bortsett från dessa blev resultatet över 1,2 miljarder. Det motsvarar en förbättring av det löpande resultatet med cirka 200 miljoner kronor under förra året, jämfört med det rensade resultatet för år 2005.

Enligt Hans Petersson behövs det ett årligt överskott på i storleksordningen 500 miljoner kronor i en kommun som Göteborg för att uppfylla kravet på god ekonomisk hushållning.

– Överskottet behövs för att vi ska kunna finansiera större delen av våra investeringar med skattepengar – alltså utan att öka skuldsättningen, poängterar han. Därmed kan framtida generationer få ungefär samma ekonomiska förutsättningar som dagens generation.

Buffert behövs för sämre tider

Kommunen behöver också bygga upp en buffert inför den svalare konjunktur som många tror väntar kring 2008–2010.

– Gör vi inte det riskerar vi att få skära i verksamheterna när de sämre tiderna kommer och skatteintäkterna inte stiger i samma takt som tidigare, säger Hans Petersson. Själv tror han dock inte att detta kommer att inträffa:

– Kommunen har bra styrning och kontroll över ekonomin idag. Man har dragit lärdom av det som hände på 1990-talet. Är ekonomin rent av alltför stark? Det underliggande resultatet, om engångsposterna räknas bort, pekar ju mot en siffra över miljarden?

– Man får räkna med att vi kommer att ha olika sådana engångsposter varje år. Ur ekonomisk synvinkel ligger förra årets resultat på en lämplig nivå, svarar Hans Petersson.

Bra kontroll över kostnadsutvecklingen

Det finns flera förklaringar till att förra årets resultat blev bättre än förväntat: Ett starkare skatteutfall, bättre räntenetto och högre reavinster bland annat. Men framför allt redovisade nämnderna ett bättre resultat än budgeterat, såväl facknämnderna som stadsdelsförvaltningarna.

Det faktum att nettokostnadsutvecklingen sköt fart under 2006 – fem procent jämfört med tre procent de båda föregående åren – är inget som oroar Hans Petersson:

– Detta är tillåtna kostnadsökningar som kommunen budgeterat för. Vi har bra kontroll över utvecklingen.