Med ögon utifrån. En vacker blandrashund som är intelligent, anpassningsbar och hanterar alla slags utmaningar. Det är laget Schønherrs analys av Göteborg och visionen för Älvstaden är ”levande och inbjudande”. Schønherr är ett av tio lag som deltog i sommarens internationella workshop. Resultatet visas nu i en utställning på Stadsbiblioteket.

I början av juni hölls en fem dagar lång workshop i Göteborg med tio internationella lag. Uppdraget var att ta fram idéer för Centrala Älvstaden. Lagen bestod av internationella och nationella experter på en rad områden . stadplanerare, arkitekter, ekonomer, kulturarbetare och översvämningsexperter – med globalt perspektiv. De fick tre nyckelord att hålla sig till – inkluderande, grön och dynamisk – som står för de tre hållbarhetsdimensionerna social, ekonomisk och ekologisk.

Vision ska vara klar i juni 2012
Workshopen resulterade i tio rapporter om sammanlagt 320 sidor. Materialet har nu bearbetats till en utställning som visas på stadsbiblioteket under tre veckor mellan den 9 och 29 november för att därefter turnera runt i stadsdelarna. De tio lagen förser staden med en rad konkreta förslag.

17E2.jpg
Tillsammans med medborgardialogen och inhämtad expertkunskap inom de tre hållbarhetsdimensionerna ska de internationella förslagen fungera som underlag för Centrala Älvstadens strategi och vision.

– Nästa steg, som vi just nu är på väg in i, är att formulera visionen om Centrala Älvstaden. I juni 2012 ska visionen och strategierna överlämnas till kommunstyrelsen, säger Carin Malmberg, informationsansvarig på Centrala Älvstaden.

Laget EGA med visionen ”Do it! City” föreslår att Ringöns befintliga småskaliga struktur bevaras genom fotavtrycksstrategin. Den innebär att befintliga byggnader ersätts i exakt samma fotavtryck – på så sätt kan området successivt utvecklas från ett verkstads- och industriområde till ett med blandade funktioner. När de nya byggnaderna följer dessa ”märkliga” tomter uppstår överraskande lösningar och ett unikt område med strak identitet.

Älvpark och älvfestival
Laget Espinàs Tarrasó vill sätta prägel på Centrala Älvstaden genom en älvpark vid Gullbergsvass. Där ska älvar, åar och dalgångar stråla samman i en anlagd älvpark som återskapar stadens historiska profil. För att åstadkomma detta leds Säveån, Mölndalsån och Kvillebäcken om.

Lag Schønherr konstaterar att verkliga, beständiga städer är komplexa. De föreslår att Göteborg ska skapa en stadsmässig, kulturell och social struktur som ger förutsättningar för ett formellt och informellt offentligt liv. Platserna ska främja aktiviteter som utövas på ett lågmält ostrukturerat sätt och den lokala ekonomin lyfts fram som innovativ. Älvfestival, ljussättningsstrategi, ett hiphop-konvent i gasklockan och en fiskhamn i Frihamnen ingår i deras konst- och kulturstrategi.

Centrum för kreativ ekonomi
Stadens nya identitet som handelscentrum genomsyrar lag Happolds förslag. De tycker att Centrala Älvstaden ska bli fokus för Göteborgs ekonomiska uppsving. De ser framför sig en plats för nya gränsöverskridande industrier, små och medelstora kreativa företag som växer fram ur gräsrotsnivå och ett kompetensutvecklingscentrum. Flexibla regelverk, billiga lokaler och alternativ finansiering är ett sätt att ta vara på stadens begåvning och energi.

Bro blir ny pulsåder
Två nya genomgripande stråk – Göta älvgatan och Lindholmsbron – är laget Güller Güllers bidrag i visionen” Språnget över älven”. Precis som när Avenyn anlades i samband med Göteborgs 300-årsjubileum 1921 bör staden tänka stort. Inför 400-årsjubileet föreslås därför en ny pulsåder i staden – den planerade nya Göta älvbron blir en boulevard som binder samman och öppnar upp mot norr. Dessutom vill de sen en öst-västlig förbindelse, ett gång- och cykelstråk som sträcker sig diagonalt över älven från Norra Hamngatan till Lindholmen.

”Börja nu på måndag”
Flera av lagen återkommer till invånarnas frustration och behovet av handgriplig stadsutveckling. Laget SLA/HLA utmanar staden med visionen ”Vad skulle hända om staden vågade vara” och föreslår att workshopen sammanställs till ett antal rekommendationer och praktiska projekt.

De citerar Nelson Mandela – ”En vision utan handling är bara en dröm, en handling utan en vision är bara ett tidsfördriv, men en vision som förenas med handling förändrar världen” – och avslutar med en uppmaning: Börja nu på måndag!

Göteborgarna kan nu också lämna in idéer till den framtida Centrala Älvstaden på en särskild webbplats. Se länk nedan!

547E.jpg

Illustration: East

4D0A.jpg

Illustration: EGA