När personer som varit i kontakt med kommunens individ- och familjeomsorg det senaste året fick svara på en enkät blev omdömena över lag positiva. Mest nöjda var man i Tuve-Säve, med ett så kallat nöjd-kund-index på 72, på en 100-gradig skala. Enligt Statistiska centralbyrån är detta snudd på överbetyg.

Sammanlagt 16.663 personer har ombetts svara på den enkät som Statistiska Centralbyrån varje år skickar ut för att, på uppdrag av Göteborgs stad, få en uppfattning om hur nöjda klienterna är med kommunens individ- och familjeomsorg (IFO).

Precis som tidigare år var svarsfrekvensen låg, bara 29 procent, vilket gör det svårt att dra några större växlar på det väl magra statistiska underlaget. Skillnaderna var dessutom stora mellan stadens olika stadsdelar, från 0 procents svarsfrekvens för Älvsborg till 57 procent för Majorna.

Bra betyg trots svåra beslut

Trots det bedömer SCB att klienterna, som har varit i kontakt med socialkontorens barn- och ungdomsmottagningar, vuxenenheter eller avdelningar för ekonomiskt bistånd ute i stadsdelarna, är nöjda med IFO. Det sammanlagda nöjd-kund-indexet; NKI, hamnade på 62 av 100.

”Samtliga betygsindex är klart godkända. Betygsindex på 70 och däröver kan betraktas som överbetyg” står det i rapporten.

– Det här handlar ju om verksamheter som arbetar med väldigt svåra och känsliga frågor, det kan handla om omhändertagande med tvång, så inte minst i skenet av det får man nog säga att ett index på 62 är bra, säger Birgitta Nyzell, planeringsledare i stadskansliets välfärdsgrupp.

– Det är dessutom intressant att klienterna är mer nöjda än vad personalen är. När deras enkätsvar sammanställdes till nöjd-medarbetar-index blev siffran 54 av 100, fortsätter hon.

Integriteten är god

I undersökningen har klienterna fått ta ställning till en rad variabler. Högst betyg har man delat ut inom kategorin Integritet, som bland annat innefattar möjligheten att i lugn och ro kunna tala med personalen, och graden av diskretion och hänsyn gentemot klienterna.

Sämre betyg fick kategorierna Rättssäkerhet och Kompetens, vilka bland annat tar upp frågor om hur klienterna upplever möjligheterna att klaga om man är missnöjd och hur väl personalen förstår vad man vill ha hjälp med.

Andra kategorier som bedömdes var Delaktighet, Effektivitet, Tillgänglighet, Information och Bemötande.

Bra bemötande trots avslag

– Det är glädjande att vi fick bra betyg även för Bemötande, eftersom stadsdelarna försöker vara väldigt noga med att klienterna ska känna att de blir väl bemötta även om IFO:s beslut inte blir så som de önskar, säger Birgitta Nyzell.

Den tydligaste trenden i resultaten är att ju fler kontakter med individ och familjeomsorgen klienterna har haft, desto nöjdare tycks de vara.

Kvinnorna framstår som lite nöjdare än männen och klienter med svenska som hemspråk tycks något nöjdare än de med annat hemspråk, men dessa skillnader är små och bör tolkas med försiktighet.

Mest nöjda är klienterna som varit i kontakt med individ- och familjeomsorgen i Tuve-Säve, som fick NKI 72, och Styrsö och Linnéstaden som båda fick 70. Sämre betyg fick man i Askim, 61, och Gunnared och Lärjedalen, där båda fick NKI på 57.