Våld i nära relationer är ofta omgärdat av tystnad. Många kommunanställda möter kvinnor och barn som lever i våldsrelationer – men de har svårt att ta upp frågan. För att ge våldsutsatta bättre stöd och hjälp ska personal inom bland annat socialtjänst, äldreomsorg och skola utbildas av nystartade Dialoga Relationsvåldscentrum.

Två kunskapscenter som ska arbeta med att öka kunskapen om våld i nära relationer invigs i Göteborg i slutet av nästa vecka.

Personal i elva kommuner

VKV, Västra Götalandsregionens kompetenscentrum, vänder sig till regionens 43.000 anställda inom primärvård, länssjukvård, folktandvård och privata vårdgivare.

Dialoga relationsvåldscentrum, som delar lokaler med VKV, fokuserar på kommunanställda i elva västsvenska kommuner.

Och målgruppen är stor – tanken är att samtliga verksamheter i kommunerna ska erbjudas en basutbildning om våld i nära relationer. Ju fler som har kunskap om våld, desto fler kan upptäcka och agera mot våldet.

Ska erbjuda både bas- och spetsutbildningar

– Alla typer av kommunanställda möter våldsutsatta. Det handlar om medarbetare inom socialtjänstens individ- och familjeomsorg men också om personal inom äldreomsorg, förskola och skola, funktionshinder och bostadsbolag, säger Göran Lindén, projektledare på Dialoga.

Tre personer ska arbeta med utbildningssatsningen. Förutom basutbildning kommer Dialoga så småningom erbjuda spetsutbildning för specifika verksamheter och yrkesgrupper.

– Ett exempel är medarbetare som jobbar med vuxna missbrukare, de behöver kompetens att hantera kombinationen missbruk och våld. Familjerättssekreterare har också särskilda förutsättningar eftersom de möter personer i samband med tvister, säger Göran Lindén.

Göteborg har väl utvecklade specialresurser

Framförallt är det kvinnor och barn som drabbas av våld i nära relationer. Men Dialoga vill också uppmärksamma förövarna – de våldsamma männen.

– Att lyfta mansfrågor kan bidra till att stoppa våldet. Manlighet och dess koppling till våld är en diskussion som ständigt behöver nytt bränsle, säger Göran Lindén.

Jämfört med mindre kommuner i Västsverige har Göteborg väl utvecklade specialresurser inom området. Här finns förutom Kriscentrum kvinnor och Barnhuset också Kriscentrum män som vänder sig till män för att hjälpa dem att förändra sitt beteende. Dessutom erbjuder Utväg både kvinnor, barn och män samtalsstöd för att gå vidare.

En unik satsning

I lagstiftningen har kommunerna successivt fått ökat ansvar när det gäller våldsutsatta. Sedan 2007 ska kommunerna ge stöd och hjälp till kvinnor och barn som drabbats av våld.

– Men kommunerna har tyckt att det är en svår och spretig fråga och att tillfälliga insatser hindrat dem från att ta ett samlat grepp och arbeta långsiktigt, säger Göran Lindén.

Ett kommunalt kunskapscenter om våld i nära relationer är en unik satsning.

– Många kommuner har verksamheter med likartat uppdrag som vi har, men vad jag vet finns inget renodlat kunskapscenter, säger Göran Lindén.

Öppnar webbplats om våld

Förutom utbildning ska det nya kunskapscentret arbeta med metodutveckling, konsultationer och att stärka regional samverkan.

– Just nu är vi med om att ta fram ett nationellt bedömningsunderlag för våldsutsatta kvinnor och barn. Under våren kommer en hemsida om våld där vi samarbetar med länsstyrelsen och VKV, säger Göran Lindén.

Fotnot:
Dialoga Relationsvåldscentrum är ett samverkansprojekt mellan Göteborgs stad och Göteborgs kommunalförbund, GR. Elva kommuner inom GR står för finansieringen.