Ny granskningsrapport. Som en del av sin årliga granskning av Göteborgs Stad ger stadsrevisionen nu kommunledningen kritik i form av en erinran. Revisorerna påtalar bland annat brister i styrning av ärendeprocessen och brister i verksamhetsövergripande intern styrning och kontroll.

Relativt få initiativ har tagits efter de rekommendationer kring hur ärendeprocessen ska styras och utvecklas som stadsrevisionen gav i 2010 års revision, konstaterar revisorerna i sin rapport.

”Viss förstärkning av den interna kontrollen har skett under året, men ärendehanteringen har saknat tydlig koppling till stadsledningskontorets verkställande ledning” skriver stadsrevisionen.

De skriver vidare att det finns brister i kommunstyrelsens interna styrning och kontroll. Bland annat har stadsledningskontoret under 2011 saknat verksamhetsplan och därmed även möjlighet att följa upp verksamheten på ett systematiskt sätt.

När det gäller inköp och upphandling visar granskningen att ”det saknas samordning, styrdokument och strukturstöd i stadsledningskontorets inköpsprocess”. Det finns heller inga rutiner för att säkerställa att den som handlägger en upphandling har nödvändig och aktuell kunskap inom området.

Hela granskningsrapporten finns att ladda ner via länken längst ner i den här artikeln. I granskningsrapporten för övriga verksamheter, som blev offentlig redan i förra veckan, riktade stadsrevisionen kritik mot arkivnämnden samt stadsdelsnämnderna Askim-Frölunda-Högsbo, Västra Hisingen och Östra Göteborg. Denna rapport finns också att ladda ner på länk nedan.