Samtliga handlingar inför kommunstyrelsens beslut i Göteborg finns nu på webben. Alla som har tillgång till Internet kan få precis samma material som politikerna inför kommunstyrelsens möten. Göteborg ligger långt fram bland landets kommuner när det gäller att öka allmänhetens tillgång till kommunstyrelsens handlingar.

– Vi tror att det här är en efterlängtat tjänst. Både för förtroendevalda och inte minst för allmänheten som tidigare haft svårt att på ett enkelt sätt kunnat ta del av alla handlingar, säger Ulf Källström, informationsdirektör i Göteborgs Stad.

Mycket omfattande material

Det är ett mycket omfattande material som nu blir tillgängligt på Internet. Veckan innan kommunstyrelsens möte kan alla med tillgång till Internet ta del av samtliga handlingar inför ett beslut. På webben finns själva ärendet, tjänsteutlåtandet, men också samtliga handlingar som hör till ärendet till exempel remisser, rapporter, utredningar och motioner. Allt som är i pappersform läggs alltså ut på Internet.

– Den här tjänsten är också viktigt för kommunens olika enheter eftersom många av de berörs av de beslut som tas i kommunstyrelsen. Här kan man omedelbart informera sig om både underlag och de beslut som fattats, säger Ulf Källström.

Den nya servicen gör det också möjligt att enkelt skriva ut alla handlingar eller att söka bland olika frågor som kommunstyrelsen ska behandla eller tidigare har beslutat om. Efter kommunstyrelsen redovisas också vad det blev för beslut i varje ärende.

Göteborgs unikt

Det är mycket få kommuner i landet som lägger ut handlingar på webben inför kommunstyrelsens möte. Endast 14 av landets kommuner gör detta. Det visar en undersökning av e-demokratins verktyg i landets kommuner som gjordes av Kommunförbundet i höstas.

Att kommunen dessutom skulle presentera samtliga handlingar på nätet är mycket ovanlig anser Tommy Rosén på Kommunförbundets avdelning demokrati och självstyrelse.

– Många kommuner har valt att avstå. Jag tror att Göteborg är ganska unika, säger han.

– Det ökar det demokratiska inflytandet. Det är ett nytt verktyg som kan användas i syfte att få igång ett samtal, menar han.

Han välkomnar att fler tar efter. Tommy Rosén beklagar att det ännu så länge är så få kommuner som lägger ut sina handlingar på webben. Han tror att det delvis rör sig om en generationsfråga.

– När det byts politiker i en kommun och blir en tjugo år yngre kommunstyrelse- eller kommunfullmäktigeordförande så ändras sättet att se på det, menar Tommy Rosén.

– Det här är något som jag tror måste växa in i vardagsarbetet i politiken, säger han.

Fler kommunala handlingar på webben

Sedan flera år tillbaks finns alla handlingar inför Göteborg kommunfullmäktige på webben. Dessutom går det att lyssna på fullmäktigedebatten på Internet som finns sparad i ljudfiler för varje ärende som diskuterats.

Det pågår redan ett arbete för att ytterligare öka allmänhetens tillgång till kommunens handlingar via Internet.

– Nästa fråga vi nu diskuterar är att offentliggöra diariet för kommunledningen på Internet, säger Ulf Källström.