Bostadsbolaget får 148.000 kronor i bidrag av Länsstyrelsen för att utreda hur norra Biskopsgården kan göras om för att öka kvinnors trygghet. Två referensgrupper i olika åldrar ska bidra med erfarenheter och önskemål kring sin närmiljö och det offentliga rummet.

– Det började med att jag funderade över det faktum att man väldigt sällan ser kvinnor och tjejer strosa omkring här på Friskväderstorget, framförallt inte på kvällarna, och de besöker nästan inte alls evenemang som ordnas eller deltar i föreningslivet. Varför är det så? undrar Margareta Sjöholm, processledare för Bo Bra i Biskopsgården.

För att få reda på svaret ansökte Margareta om bidrag från Länsstyrelsen, som på regeringens uppdrag ska stödja åtgärder som stärker tryggheten ur ett jämställdhetsperspektiv.

Räcker inte med blommor

– Hela Friskväderstorget är på gång att göras om och ett nytt aktivitetshus med idrottshall och samlingslokaler ska vara klart våren 2011. Då är det viktigt att kvinnors synpunkter kommer med i ett tidigt stadium, så att de kommer att känna sig trygga i det offentliga rummet. Det räcker inte att bara plantera några blommor, säger Margareta Sjöholm.

Biskopsgården är ett område där upplevelsen av otrygghet är som störst i hela Göteborgsområdet, och vid tidigare trygghetsvandringar är det oftast pensionärer, män och svenskar som deltagit.

Åsikterna leder till åtgärdsplan

– Därför ska vi med hjälp av stödet på 148.000 kronor från Länsstyrelsen bilda två referensgrupper med kvinnor som bor i Biskopsgården, en för tjejer mellan 14 och 18 år och en för kvinnor över 19 år, som ska gå få vara med och ta fram åtgärdsplaner för om allt mellan himmel och jord på Friskväderstorget för att göra det mer tillgängligt och tryggt för kvinnor. Entréerna till torget, hållplatser, belysning, växtlighet, trafik, ja allt, säger Margareta Sjöholm.

1FE_2.jpg

Foto: Johannes Haglund

Fotnot:
Även trafikkontoret beviljades bidrag av Länsstyrelsen, på 355.000 kronor, för att rusta upp gång- och cykeltunneln under Oscarsleden, vid Såggatan. Tunneln upplevs som mycket otrygg, framförallt av kvinnor, och pengarna ska bidra till en förstudie, gestaltning och utvärdering av hur tunneln kan förbättras. Erfarenheterna ska därefter ligga till grund för en handbok, som ska hjälpa andra kommuner i länet och landet att förbättra tryggheten i gång- och cykeltunnlar.