Det finns i Göteborgs Stad ett stort antal ideella föreningar som på olika sätt arbetar för medborgarnas bästa. För att deras engagemang ska tas tillvara, och samordnas bättre med kommunens insatser, bildar nu företrädare för föreningarna tillsammans med tjänstemän och politiker från Göteborgs Stad ett samverkansråd. Första mötet äger rum på måndag.

Göteborgs Stad ger varje år mer än 170 miljoner kronor i bidrag till ideella föreningar. Det kan vara föreningar som hjälper personer som har någon form av social problematik, föreningar för människor med olika typer av funktionshinder, eller idrottsföreningar.

Social resursförvaltning har under två års tid arbetat med uppdraget att öka samverkan mellan frivilligsidan och myndigheterna. Det har resulterat i bildandet av det nya rådet.

Bättre för medborgarna

– Tanken är att det blir bättre för medborgarna om de ideella föreningarna får vara med och bestämma. Att det på sikt blir bättre beslut som fattas, säger Marie Larsson på social resursförvaltning.

Inom de ideella föreningarna finns både engagemang, insikt i de frågor som respektive förening driver och en omedelbar närhet till medborgarna. Tanken med det nya samverkansrådet, med representanter både från föreningssidan och från nämnder och förvaltningar i Göteborgs Stad, är att ta tillvara på det ideella arbete som bedrivs i kommunen och att stärka medborgarnas inflytande.

Många intressen att företräda

De ideella föreningarna är många till antalet, och har väldigt olika inriktning på sitt arbete. Hur de ska kunna företrädas i ett råd, och hur de vill att ett råd ska fungera, är frågor som föreningarna under de gångna två åren delvis fått bidrag från kommunen för att diskutera och ta ställning till.

Det samverkansråd som nu bildas består av 14 personer. Åtta har nominerats av GSE (Göteborgsregionens sociala ekonomi, en paraplyorganisation för ideella organisationer ), fyra är tjänstemän från kommunens förvaltningar (idrotts- och föreningsförvaltningen, stadsdelsorganisationen och social resursförvaltning) och två är politiker, från social resursnämnd.

En kontakt, istället för 20

Samverkansrådet får inte mandat att fatta beslut om några åtaganden för vare sig kommunen eller de ideella föreningarna. Däremot ska man kunna komma med förslag på aktiviteter och målsättningar. Rådet ska vara ett forum för diskussion, man ska arbeta för att sprida kunskap och också för att underlätta frivilligsidans arbete. Till exempel har det hittills varit svårt för en ideell förening som driver en viss fråga att veta vem inom kommunen de ska vända sig till.

– Om de till exempel vill påverka situationen för äldre i Göteborg så behöver de inte längre hoppa runt bland 20 olika stadsdelar. Istället kan samverkansrådet hjälpa dem att hitta rätt väg in.

Jobbar för samma sak

En viktig uppgift för samverkansrådet är också att öka förtroendet mellan de ideella föreningarna och kommunen.

– Det har funnits en inbyggd misstro mellan myndigheterna och frivilligsidan. Ideella organisationer har ofta uppfattningen att man i kommunen är trög och vill hålla fast vid gamla regler, och från kommunens sida tänker man att ”ja, ja, de där eldsjälarna – det är inget att lita på”.

Marie Larsson konstaterar att det finns många frivilligorganisationer som är väldigt väl organiserade, och också en hel del eldsjälar inom kommunen.

– Vi har egentligen mer som förenar oss än som skiljer oss åt. Vi delar ett starkt samhällsengagemang, vi ser båda till medborgarnas behov och vi saknar vinstintresse.

Första mötet på måndag

Redan arbetet med att skapa rådet menar hon har minskat misstron och förbättrat kommunikationen mellan kommunens representanter och de ideella föreningarna.

På måndag äger det första samverkansrådsmötet rum.