Regionarkivet och Park- och naturförvaltningen är de arbetsplatser inom Göteborgs stad där medarbetarna är minst nöjda. Mest nöjda är de anställda på Lokalsekretariatet och Konsument Göteborg. Generellt sett är lönen största anledningen till missnöje. Det framgår av stadens senaste medarbetarenkät.

– Att park- och naturförvaltningen ligger så lågt kan förklaras med att där genomförts en stor omorganisation i år. Och regionarkivet deltar i år för första gången, då brukar det bli lite lägre, kommenterar Elisabeth Persson på stadskansliet, som är en av dem som håller i medarbetarenkäten.

Samma NMI som i fjol

Göteborgs Stads stora medarbetarenkät genomfördes i år för sjunde gången. 22.807 personer har besvarat frågorna som skickades ut till 32.379 anställda i förvaltningar och bolag.

Enkäten ställer frågor kring 13 olika kvalitetsfaktorer, till exempel delaktighet och påverkan, jämställdhet och mångfald, information, fysisk arbetsmiljö och ledarskap.

I det stora hela är medarbetarna i Göteborgs Stad lika nöjda – eller missnöjda – med sina arbetsplatser som förra året. Slutresultatet i form av Nöjd medarbetarindex (NMI) hamnar precis som 2005 på 55, ett betyg som motsvarar ungefär 6 på en tiogradig skala.

Faktorer som ligger under medelvärdet är till exempel arbetstakten (53), jämställdhet och mångfald (54) samt fysisk arbetsmiljö (57). Men framför allt är det lönen som fortfarande sticker ut som en missnöjesfråga (29).

– Lönen är väl något som de allra flesta aldrig blir nöjda med, men vi tror ändå att man kan höja den faktorn i enkäten, om arbetsgivaren för en tydlig lönepolitik, som är känd för medarbetarna, konstaterar Elisabeth Persson.

Lönesamtal kan bli bättre

– Vi har också andra frågor i enkäten som bland annat handlar om lönesamtal mellan chef och medarbetare och där framgår att 54 procent upplever sig ha fått en förklaring till varför man har den lön man har. Så det finns ju en del att göra för att förbättra lönesamtalen.

Bland stadsdelsförvaltningarna ligger Kärra-Rödbo bäst till med ett NMI på 62, följt av Tynnered med 60. Alla andra stadsdelar ligger under 60 med Högsbo, Lundby och Backa i botten, samtliga med 53. Snittet för alla stadsdelar är 56, en siffra som stadigt ökat sedan första mätningen år 2000, då snittet hamnade på 50.

Av svaren framgår också att hela 96 procent haft regelbundna arbetsplatsträffar och att 77 procent tycker att de kan påverka sin arbetsplats via träffarna. Utvecklingssamtal med sin närmaste chef har 74 procent haft under året.

Svarsfrekvens varierar mycket

– Positivt är också att 43 procent säger att förra årets enkätresultat har lett till förbättringsarbete, även om man naturligtvis skulle vilja ha en mycket högre siffra där. Vi har med den frågan för att kolla upp kopplingen mellan enkäten och fortsatt förändringsarbete. Syftet med enkäten är ju först och främst att man ska jobba med resultaten på den egna arbetsplatsen, säger Elisabeth Persson.

Årets svarsfrekvens ligger på 70 procent, klart sämre än 2005, då 74 procent svarade.

– Inom stadsdelsförvaltningarna är svarsandelen i stort oförändrad, medan den har minskat inom en del fackförvaltningar och bolag. Men svarsfrekvensen varierar väldigt mycket, från 97 procent till 46 procent. Det är något som är viktigt att titta på inom respektive förvaltning och bolag, kommenterar Elisabeth Persson.