Alla ska få samma bemötande. Fritidsverksamheten i Majorna-Linné blir först i Göteborgs Stad att HBT-certifieras. Alla anställda ska utbildas, normer synliggöras och verksamheten kvalitetssäkras, enligt en modell från RFSL.

Idén till HBT-certifiering dök upp i samband med planeringen av det nya kultur- och fritidshuset Stenhuset, före detta Djurgårdsskolan. Här finns bland annat fritidsgården Majken och musikverksamheten Mammut.

– Inför ombyggnaden hade vi mycket fokus på tillgänglighets- och jämställdhetsfrågor, säger Sandra Moberg, utvecklingsledare för mänskliga rättigheter, mångfald och jämställdhet i Majorna-Linné.

– Då kände vi att vi behövde fördjupa arbetet med HBT-frågor, för där hade vi inte jobbat lika aktivt.

Checklistor från RFSL
Till att börja med handlar arbetet i Majorna-Linné om att inventera arbetsplatserna och synliggöra normer, både ur medarbetarnas och deltagarnas synvinklar.

– HBT-certifieringen ska leda till att alla som besöker verksamheterna får ett respektfullt bemötande och att de anställda får en god arbetsmiljö. För att åstadkomma det, behöver vi synliggöra vilka normer som genomsyrar verksamheten idag, säger Sandra Moberg.

De enheter som ingår är bland annat Stenhuset, Allégården, Plikta samt de som jobbar med föreningsbidrag. Totalt rör det sig om cirka 25 personer, som kommer att få fyra dagars utbildning i ämnet.

Arbetet kommer att läggas upp i samråd med RFSL (Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas och transpersoners rättigheter), vars checklistor kommer att användas.

En särskild HBT-grupp med representanter för alla berörda arbetsplatser ska utses, totalt sju personer. De ska fungera som guider för sina kollegor och även hålla kontakt med RFSL. Förutom utbildningsdagarna ska gruppen arbeta 6-8 timmar i månaden med HBT-certifieringen.

Mänskliga rättigheter
Två utbildningsdagar hålls i vår och två i höst. Under dag 4 presenterar HBT-gruppen sitt arbete, inklusive en plan för hur arbetet ska säkras i framtiden.

Sedan ska man ta fram en plan för uppföljning tillsammans med RFSL. Och någon gång i december ska förhoppningsvis allt arbete resultera i ett certifikat från RFSL.

Sandra Moberg påpekar att det här inte enbart handlar om diskriminering på grund av sexuell läggning:

– Nu har vi en certifieringsmetod från RFSL. Men den går att tillämpa på många andra aspekter på mänskliga rättigheter och likabehandling, till exempel etnicitet, ålder och kön.

Än är det inte klart om fler verksamheter inom Majorna-Linné ska HBT-certifieras.

– Vi börjar med det här, sen får vi utvärdera och se om det ska spridas vidare, säger Sandra Moberg.