Kriscentrum firar 30 år. Män med relationsproblem har i 30 års tid fått hjälp på Kriscentrum för män och i dag handlar de vanligaste frågorna om separationer, föräldraskap och våld. Att ha en trygg plats att prata på kan göra hela skillnaden, både för en själv och för de anhöriga.

– Den stora skillnaden i dag jämfört med för 30 år sedan är att män i dag har ett helt annat språk för att prata om sina känslor, säger kurator Tomas Stacewicz-Dahlheim, som arbetat fem år på Kriscentrum för män.

”Vi har kommit en bra bit på väg”
– Det är fortfarande ett problem att män inte pratar känslor så mycket som de borde, men när de gör det sätter de riktiga ord på sina känslor i stället för att använda uttryck som ”blåste topplocket” eller olika sportmetaforer. Det visar att vi har kommit en bra bit på väg.

6512.jpg
I synnerhet ser han en skillnad hos den yngre generationen, som är den första där många av de som nu är hemma och tar hand om sina barn själva har pappor som varit hemma med dem som små.

– De har haft närvarande fäder att prata om sina känslor med och jag ser en väldigt stor skillnad hos dem när det gäller att känna empati och se andra behov än sina egna. Många söker sig till oss för att de vill prata om sin föräldraroll och jag tror att desto fler fäder som tar hand om barnen när de är små, desto större positiv förändring kommer vi att se. Så det känns väldigt hoppfullt.

Alla typer av relationsproblem
Kriscentrum för män vänder sig till alla som identifierar sig som män och har krisstöd i fokus. För många räcker det med en handfull samtal fördelat över några månader. Andra behöver samtalsstöd över en längre period. Alla typer av relationsproblem tas emot, men män med aktivt missbruk eller allvarliga psykiska problem hänvisas vidare.

– Vi arbetar med olika former av krisstöd och ett aktivt missbruk är en helt annan typ av problematik än vad vi fokuserar på här. Därmed inte sagt att vi inte tar emot män med missbruksproblem, men det får inte vara huvudfokus.

Vid starten år 1986 arbetade två kuratorer på Kriscentrum för män, i dag har man sex anställda på 5,5 tjänst. I genomsnitt har varje medarbetare mellan 450-550 terapisamtal om året, plus telefonrådgivning. 420 män besöker varje år Kriscentrum för män.

Jobbar också uppsökande
– De tre stora grupper som söker sig till oss är män som genomgår en separation, har problem i relation till sina barn eller är våldsamma i sina relationer. Det kan handla om både verbalt, materiellt och fysiskt våld. Sedan har det sedan tre-fyra år tillkommit en kategori, vilket är män som själva är utsatta för våld.

När det gäller män som utsätts för våld i nära relationer arbetar Kriscentrum för män även uppsökande. Man följer upp alla anmälningar till polisen och erbjuder stöd och samtal.

– Det kan handla om våld från sin partner, en förälder eller ett syskon och är en kategori som tyvärr ökar ganska dramatiskt. Samtidigt betyder det också att allt fler fall anmäls, vilket är bra.

Kvinnofrids- och barnperspektiv
Redan från starten år 1986 har Kriscentrum för män haft ett uttalat kvinnofrids- och barnperspektiv. Sedan fem år tillbaka har man som en förlängning av det fyra lägenheter som fungerar som akutboenden för män som behöver komma ifrån sina familjer.

– Oftast handlar det om att vi flyttar på en man med aggressionsproblem, i stället för att partnern och barnen ska behöva flytta från allt som känns tryggt. Det går bara då mannen själv har förstått allvaret och insett att han inte kan ha kontakt med sin familj under den här perioden, men i de fall där det är så fungerar det bättre för alla.

Lägenheterna används också som skydd när det är män som tillsammans med sina barn behöver fly en våldsam relation.

Gruppterapi för aggressiva män
En annan förändring är att det sedan sju-åtta år tillbaks även erbjuds gruppterapi för män med aggressionsproblematik.

– Där är det viktigt att männen själva har tagit till sig situationen och inte lägger över ansvaret på någon annan. De ska inte sitta där och prata om sina kvinnor, fokus ska vara männen själva och deras problem och lösningar.

Till Kriscentrum för män söker sig en ganska representativ fördelning av män från alla stadsdelar i Göteborg. Man tar emot alla män över 18 år, men de flesta som kommer är mellan 35-45 år. Ett mindre antal äldre söker sig också hit.

Paneldebatt och mingel på jubileumsfirande
– En annan stor förändring jämfört med starten är att vi i dag har många män med invandrarbakgrund som vänder sig till oss. Numera är de ganska jämnt representerade statistiskt sett och det känns väldigt bra att vi nu når även den gruppen.

Tisdag den 22 november firas jubiléet med en paneldebatt och mingel för inbjudna medarbetare och samarbetspartners.