”Men det finns områden vi behöver jobba vidare med”. En undersökning från Socialstyrelsen visar att en hög andel av Sveriges äldre är nöjda med hemtjänst och äldreboende. Även många göteborgare är nöjda med äldreomsorgen, men svaren från de äldre visar också att det finns områden som behöver förbättras.

Resultaten från Socialstyrelsens årliga undersökning ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” visar att de äldre generellt sett är nöjda med hemtjänst och äldreboende.

Liten ökning sen förra året
I undersökningen tillfrågades alla över 65 år med hemtjänst eller boende på äldreboende i Sverige. I snitt svarade drygt hälften, 57 procent, av de tillfrågade. I Göteborg svarade 58 procent.

De flesta är nöjda med det bemötande de får av hemtjänsten. I Göteborg uppger 96 procent att de alltid eller oftast är nöjda med hur personalen bemöter dem. På frågan om hur nöjd man är med hemtjänsten som helhet svarar 82 procent att de är mycket eller ganska nöjda, vilket innebär en ökning med två procentenheter jämfört med förra årets undersökning.

Av de som bor på äldreboende uppger 92 procent att de är mycket eller ganska nöjda med det bemötande de får från personalen. 78 procent av de som svarat på enkäten är mycket eller ganska nöjda i sin sammantagna bedömning av äldreboendet.
Svaren ligger något under riksgenomsnittet, men ungefär på samma nivå som i Stockholm och Malmö.

Aktiviteter och information två förbättringsområden
Resultatet av undersökningen är en hjälp för kommunerna att se inom vilka områden man får goda omdömen av de äldre, men också vilka områden som behöver förbättras.

– Många är nöjda med bemötandet inom hemtjänsten och på äldreboendena. Men vi kan också se att det finns områden som vi behöver jobba vidare med. Till exempel har vi fortfarande flera som inte är nöjda med de aktiviteter som erbjuds på äldreboendena eller att de inte får tillräcklig information, säger Jörgen Samuelsson, avdelningschef för äldre, hälso- och sjukvårdsfrågor på stadsledningskontoret.

Rapporten visar de äldres uppfattning om äldreomsorgen i hela Sverige. Underlaget bygger på den nationella enkätundersökning som Socialstyrelsen gjorde i maj 2013. Enkäten gick ut till alla personer över 65 år med hemtjänst eller boende på äldreboende.

I Göteborg svarade 2050 personer på frågor om särskilt boende och 5 889 personer med hemtjänst, vilket är en svarsfrekvens på 58 procent. Resultaten från undersökningen finns på Socialstyrelsens webbplats, se länken nedan.