Jämlikhet för de yngsta. Vårt Göteborg har i fyra artiklar följt upp Göteborgs Stads långsiktiga satsning för att skapa en mer jämlik stad.  Vi frågade Katarina Othelius – stadsdelsdirektör för Örgryte-Härlanda och fokusledare för området ”En god start i livet” inom satsningen Jämlikt Göteborg – hur det gått hittills.

Läs också:
Arbete är vägen framåt – ”Vårt nästa fokus är barnfamiljer”
Maria Lejerstedt vill återskapa skolan mitt i byn

Henrik Kant sätter stadsmiljö och samarbete i fokus

Sedan satsningen Jämlikt Göteborg drog i gång 2014 har det hänt en hel del inom fokusområdet ”En god start i livet”, som fokuserar på hur Göteborgs Stad ska ge goda uppväxtvillkor till alla stadens yngre barn.

Katarina Othelius, stadsdelsdirektör i Örgryte-Härlanda.

Ett konkret exempel är satsningen på så kallade familjecentraler och ett familjecentrerat arbetssätt.

– Att satsa tidigt i barnens liv är ett sätt att investera i framtiden. Därför finns i dag elva familjecentraler i staden där barn och föräldrar kan besöka barnavårdscentral och mödravårdscentral och kommunens öppna förskola och socialtjänst, under ett och samma tak, säger Katarina Othelius.

Många aktörer inblandade
Förutom satsningen på ett familjecentrerat arbetssätt finns ytterligare tre prioriterade områden inom fokusområdet ”En god start i livet” – att utveckla ett samordnat och lättillgängligt föräldrastöd, att stärka förskolans strategiska roll för att minska skillnader i barns livsvillkor, och att minska konsekvenserna av barnfattigdom och långvarigt försörjningsstöd.

De flesta åtgärderna bygger på samarbete mellan många olika aktörer både inom och utanför kommunen. Till exempel regionens barnavårdscentraler, bibliotek, förskola och öppen förskola, socialtjänst och bibliotek, men också näringsliv och ideella organisationer.

Stabil grund för samarbete
Katarina Othelius ser den samverkan kring familjecentralerna som byggts upp mellan Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen som väldigt positiv.

– Jag är stolt över att vi fått till en samsyn även politiskt. Det känns som att vi har byggt en stabil grund för att ett fortsatt samarbete mellan region och stad, säger hon.

I fokusområdet ingår också ”Staden där vi läser för våra barn” – en mobilisering för att främja läsning och högläsning, vilket gynnar barns språkutveckling och i förlängningen kan innebära bättre skolresultat och ökade chanser att få jobb.

– Det har blivit lyckat och det har varit väldigt mycket aktiviteter. Allt från bokgåvor och satsningar inom förskolan till språkambassadörer på biblioteken. Det växer och växer och många vill vara med, säger Katarina Othelius.

Engagerar många
Hon tycker det breda engagemanget från olika aktörer är det mest positiva med satsningen Jämlikt Göteborg.

– Det har varit ett stort intresse och engagemang för att ge våra barn bättre möjligheter, och det har varit väldigt roligt att vara med på den här resan. Sedan kan det vara en utmaning att leda i samverkan, i och med att alla beslut också måste fattas i respektive organisations linje. Men överlag är det väldigt roligt och positivt att jobba med samverkan, säger Katarina Othelius.

Fler hembesök under 2019
Under 2019 kommer en satsning på så kallade utökade hembesök att dra i gång i större skala i Göteborg. Arbetssättet, som testats under hösten 2018, riktar sig till nyblivna föräldrar i socialt utsatta områden. De blir erbjuda sex hembesök av en barnhälsovårdssjuksköterska från regionen och en föräldrastödjare från kommunens socialtjänst.

– Det är ännu ett exempel på en insats som sker tidigt i barnens liv. Framöver har vi också många andra spår som förhoppningsvis kommer att fortsätta – till exempel planeras fyra nya familjecentraler att starta under de kommande åren. Jag hoppas att vi kommer hålla i och utveckla det arbete vi gjort även om det nu sker många förändringar omkring oss – organisatoriska, politiska och ekonomiska, säger Katarina Othelius.