Manliga chefer i stadens förvaltningar och bolag är mer nöjda än sina kvinnliga kollegor. Hög arbetsbelastning är det som främst drar ner betyget på chefernas arbetsförhållanden. Det framgår av stadens senaste ledarenkät där det så kallade Nöjd ledarindex (NLI) hamnar på 66, samma värde som i fjol.

De chefer som sitter i förvaltningens eller bolagets ledning är mer nöjda än övriga chefer enligt rapporten från Statistiska Centralbyrån.

– Skillnaden mellan enhetschefer, verksamhetschefer och förvaltningschefer har vi sett tidigare också. Ju högre chef man är, ju mer nöjd är man, konstaterar Elisabeth Persson på stadskansliet som är en av dem som håller i ledarenkäten.

Stor del kvinnor är vård- och omsorgschefer

Stadens chefer har fått betygssätta 16 olika faktorer i sin arbetssituation på en tiogradig skala där 1 är sämst och 10 är bäst. Utifrån detta har Statistiska centralbyrån räknat fram ett index för den totala nöjdheten, Nöjd Ledarindex, NLI.

Manliga chefer är liksom i fjol mer nöjda än sina kvinnliga kollegor, även om klyftan har minskat något i betygsättningen av befogenheter/resurser.

– En stor del av de kvinnliga cheferna finns inom verksamheter som vård och omsorg och har många gånger betydligt större grupper av underställda än män, som oftare finns i administrativa och tekniska verksamheter. Det kan förklara varför kvinnliga chefer ger lägre betyg åt faktorerna arbetsmiljö och arbetsbelastning, säger Elisabeth Persson.

Enkäten gick tidigare i höstas ut till 1.464 ledare i de 21 stadsdelsförvaltningarna, tolv fackförvaltningar och fem bolag inom Göteborgs Stad. 1.210 personer svarade vilket ger en svarsfrekvens på 83 procent, jämfört med 85 procent i fjol.

Fler våldssituationer på arbetsplatsen

Arbetstillfredsställelse, trygghet/trivsel, kompetensutveckling och den fysiska arbetsmiljön får höga betyg av cheferna. Där hamnar värdet på mellan 70 och 84.

Däremot ligger arbetsbelastning och lön fortfarande lägst, med ett värde på 53 respektive 52. Jämställdhet/ mångfald och erkänsla/återkoppling får medelbetyget 69.

– Det är ju bra betyg, även om det jämfört med förra året inte skett så stora förändringar, säger Elisabeth Persson.

Andelen chefer som rapporterat våldssituationer på arbetsplatsen har ökat från 24 till 29 procent mellan 2004 och 2006. 31 procent av de kvinnliga chefer som svarat har upplevt detta, jämfört med 26 procent av de manliga cheferna.

Äldre chefer trivs vanligen bättre med sin arbetssituation, det har också stor betydelse hur länge man varit chef för hur väl man trivs – men inte nödvändigtvis att man varit länge på nuvarande befattning.

576A.jpg

6E54.jpg