Kräver konsumenters uppmärksamhet. Den 18 oktober är EU:s anti−traffficking day. Dagen uppmärksammar det växande problemet med handel och exploatering av människor. I Göteborg har stadens regionkoordinatorer mot människohandel tagit emot nästan lika många ärenden under årets första halva som under hela 2019. Och mörkertalet är stort.

Trafficking, eller människohandel, är ett brott med många förgreningar och dolda offer. Det kan vara kvinnor som lurats eller tvingats till Sverige för att sälja sex. Det kan också vara människor som lockas hit med ett jobblöfte och tvingas arbeta under omänskliga förhållanden till otjänligt låg lön.

− De senaste åren har människohandel för sexuella ändamål uppmärksammats allt mer. Nu behöver vi även höja medvetandet om andra typer av exploatering, säger Emilie Holmström Ryffé.

Hon är en av Göteborgs Stads två regionkoordinator mot människohandel. Hennes arbete är att stötta och hjälpa offer, men också att sprida kunskap och samverka med allt från polis och migrationsmyndigheter till frivilliga organisationer och sociala myndigheter. Genom ett återvändarprogram och samarbete med internationella organisationer hjälper regionkoordinatorerna även offer att återvända hem på ett tryggt sätt.

Avslöjande pris

Exploateringen av människor finns förutom i sexindustrin även inom bland annat tiggeri, kriminalitet och handel.

− Ändå är det vanligt att folk skjuter ifrån sig problemet eftersom de uppfattar att de inte har en del i det. Men som konsument och medborgare har vi alla ett ansvar att minska efterfrågan på en vara eller tjänst som det finns en utnyttjad människa bakom, säger Emilie Holmström Ryffé.

Det kräver lite extra uppmärksamhet i största allmänhet och där är priset en viktig indikator.

− Idag är vi snabba på att göra ett klipp. Vi nappar gärna på ett erbjudande om att få massage eller naglarna fixade till hälften av priset av vad det brukar kosta. Eller att få bilen handtvättad billigt. Men det finns alltid någon som får betala för det låga priset.

Var tionde man köper sex

De flesta ärenden som kommer in till regionkoordinatorerna mot människohandel gäller dock den sexuella exploateringen. Genom att till exempel låsa in offrets id−handlingar, hot om att skada hens familj eller med hjälp av våld utövar förövarens sin kontroll och tvingar offret till att sälja sex.

Även här arbetar Göteborgs Stad med att försöka minska själva efterfrågan. KAST, Köpare Av Sexuella Tjänster, hjälper personer som vill sluta köpa sex. Enligt en färsk studie från Folkhälsomyndigheten är det var tionde svensk man som har köpt sex. Eva-Lotta Hansson Palmqvist är kurator på KAST och berättar att klienterna som vänder sig dit kommer från alla samhällsskikt och har skilda bakgrunder. Men det finns en gemensam nämnare.

− De vill förstå orsaken till sitt eget beteende och få hjälp att sluta, säger hon.

Vad är den vanligaste skälet till att någon köper sex?

− Den absolut vanligaste orsaken till sexköparens beteende är att personen sexualiserar sina känslor. Man använder alltså sex för att få utlopp för helt andra känslor som ofta är svåra att uttrycka. Det kan vara ångest, stress, oro, rädsla för att bli avisad. Sex blir ett sätt att hantera känslor. Man kan också använda det som tröst eller belöning. Men mår man inte bra innan mår man ofta ännu sämre efteråt.

Eva-Lotta Hansson Palmqvist berättar för de personer som kommer till KAST är motivet aldrig är att utsätta någon för tvång. Tvärtom kan det vara insikten om att man har köpt sex av någon som är ett offer för människohandel som får dem att ta kontakt med KAST.

− Känslan av att det kan finnas tvång inblandat vill man ofta förneka och när det blir uppenbart att så är fallet är det ofta ögonöppnare, säger Eva-Lotta Hansson Palmqvist.

Stort mörkertal

Det är 18 oktober är det som sagt EU:s anti−traffficking day, men det är svårt att veta exakt hur omfattande problemet faktiskt är. Rädsla för förövaren, bristande tilltro till myndigheter och oro för konsekvenserna gör att offren inte söker hjälp.

Emilie Holmström Ryffé berättar att identifieringen av offer för människohandel går hand i hand med polisen och andra myndigheters arbete med frågan.

− Det innebär att ju större resurser vi har och ju mer vi letar, desto fler offer kommer vi att hitta och förhoppningsvis också kunna hjälpa, säger hon.