Maria Lejerstedt.

Lyfter Lövgärdesskolan som bra exempel. Vårt Göteborg har i fyra artiklar följt upp Göteborgs Stads långsiktiga satsning för att skapa en mer jämlik stad. Vi frågade stadsdelsdirektör Maria Lejerstedt, som leder fokusområdet En god start i livet och Goda uppväxtvillkor, hur arbetet går just nu.

Läs också:
Arbete är vägen framåt – ”Vårt nästa fokus är barnfamiljer”
Många satsningar för att ge barn en god start i livet
Henrik Kant sätter stadsmiljö och samarbete i fokus

Målsättningen inom fokusområdet är att alla barn i Göteborg ska ha goda förutsättningar att växa upp till trygga individer med tillräckliga språkkunskaper, en komplett skolgång och ha samma möjligheter att skapa sig ett bra liv.

Att stärka familjen och ha fungerande samarbeten mellan olika yrkesgrupper som möter barnen genom åren tror Maria Lejerstedt, som även är stadsdelsdirektör i Västra Göteborg, är vägen till verklig förändring.

– För oss är det viktigt att få ut budskapet till pedagoger och personal på skolor, förskolor och barnavårdscentraler. Det har jag jobbat med mycket.

Maria Lejerstedt menar att arbetet inte handlar om att satsa mer resurser på olika områden utan på att ändra synsätt. På så vis skapar man möjligheter och förutsättningar att få olika yrkesgrupper som möter barn att arbeta tillsammans. En del av det är en satsning på så kallade brobyggare. Människor som talar flera olika språk som kan vara en brygga mellan familjer och förskola/skola.

– De kan hjälpa till att förklara vad vi förväntar oss när det gäller föräldraansvar, hur vi vill att föräldrarna ska delta och engagera sig i förskolan och skolan. Och förklara varför det är viktigt att till exempel låta barnen gå på förskola.

Skolan som mötesplats
Förutom att jobba med bemötande ute i verksamheterna har man inom fokusområdet också tagit fram två olika handlingsplaner. En för att främja närvaro i skolan och en som handlar om utveckling av fysiska miljöer. Där samverkar man med fastighetsägare, fackförvaltningar och polisen – främst för att öka tryggheten i stadsmiljön. Maria Lejerstedt berättar också om Lövgärdesskolan där man arbetar aktivt för att skolan ska vara en trygg och rolig plats att vara på även utanför skoltid.

Det som händer på Lövgärdesskolan vill Maria Lejerstedt se på fler platser.

– Där samarbetar man med olika organisationer med den gemensamma målsättningen att lyfta elevernas skolresultat. Men för att också se skolan som en plats att hänga på, där man kan få läxhjälp, träffa människor och mötas över generationsgränser.

Maria Lejerstedt konstaterar att skolan är en plats fylld av möjligheter. Genom att koppla på föreningar, fritidsgård, näringsliv, kulturskola eller nästan vad som helst annat kan man stärka skolans roll som en trygg och säker plats.

– Jag vill att skolan ska vara en plats dit alla föräldrar vågar släppa sina barn. Även efter skoltid. Återinföra tanken på en skola mitt i byn.

Nya sätt att jobba tillsammans
Hela tiden återkommer Maria Lejerstedt till receptet på framgång är att hitta nya sätt att arbeta tillsammans. Och det är det som hon lyfter som både roligast och svårast.

– Det roligaste är när man kan bryta gränser och få till ett tvärprofessionellt arbete. Och det svåraste är nästan detsamma. Att arbeta tillsammans tar tid och den måste vi hitta, för jag tror att vi har igen det på sikt.

Familjen centrum

Framåt vill Maria Lejerstedt gärna lyfta ett samverkansprojekt mellan Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad för att hitta ett mer familjecentrerat arbetssätt när det handlar om barn och ungdomars hälsa.

– I dag slussas barn som inte mår bra och deras föräldrar mellan många olika institutioner och verksamheter. Nu diskuterar vi hur vi kan hitta en plattform för att samordna detta och arbeta tillsammans utifrån barnets behov. Vi kommer att börja jobba med pilotprojekt på några vårdcentraler för att kunna arbeta bredare med elevhälsa. Det tror jag mycket på för framtiden.