Nytt analysverktyg underlättar. I framtiden blir det lättare för stadsbyggnadskontoret att ha fokus på människor när de planerar staden. Det är Stadsbyggnadskontoret som har utarbetat ett analysverktyg som ska göra det möjligt att belysa stadens liv och aktiviteter i ett tidigt skede när man planerar ett område.

Verktyget är en matris som stadsbyggnadskontorets handläggare kan arbeta med i samverkan med exempelvis de olika stadsdelarnas utvecklingsavdelningar och med människorna som rör sig i de aktuella områdena. Verktyget ska kunna användas oavsett område, såväl i utveckling av bostadsområden som i områden med fler kontorsbyggnader.

Liv i områdena skapas av människor
-Det handlar om att sätta fokus på livet och människorna i staden, på dem som ska bo, arbeta och besöka ett område. Det är de som skapar livet i området, säger Lisa Wistrand, samhällsplanerare på stadsbyggnadskontoret.

Rent konkret kommer det nya analysverktyget att resultera i bättre kunskap och vägledning för dem som arbeta med stadsplanering och då i synnerhet vad det gäller de sociala aspekter som är kopplade till den fysiska planeringen.

Enligt Lisa Wistrand kommer verktyget att kunna användas för att de sociala frågorna tidigt ska sätta avtryck i stadsplaneringen.

-Att de sociala aspekterna belyses tidigt och genom hela planeringsprocessen innebär också att politikerna kommer få ett bättre beslutsunderlag, säger Lisa Wistrand.

Testas under våren
Under våren kommer stadsbyggnadskontoret att testa metoden i olika planer och projekt. Parallellt med att testversionen körs hämtar man in fler kunskaper och ser över rutinerna. Framåt sommaren sjösätts sedan den fullskaliga versionen av ”sociala aspekter i planeringen”. Men även då kommer det sättet att arbeta behöva fortsätta testa under flera år.

-Vi har inte alla svar på social hållbarhet, men det här är ett sätt för oss på stadsbyggnadskontoret att närma oss frågan, säger Lisa Wistrand.

Värdefullt samarbete
Projektet startade 2010 och under hösten när flera metoder testades blev Stadsbyggnadskontoret särskilt inspirerade av s2020:s arbete med en webbaserad kunskapsbank.

– När vi såg s2020:s arbete insåg vi att det också kunde var ett utmärkt analysverktyg för att närma sig de sociala frågorna i fysisk planering. Tidigare gjorde man kanske en konsekvensbeskrivning i slutet av planprocessen. Med detta skulle man kunna hålla en rödtråd, med en social konsekvensanalys som följer hela planeringsprocessen, säger Lisa Wistrand.

I arbetet med att utveckla analysmetod för den sociala dimensionen har Stadsbyggnadskontoret samarbetat med s2020 och med Nätverket barn och unga i fysisk planering som också utvecklar en analysmatris, men för Barnkonsekvensanalyser. Vissa delar av de olika projekten överlappar varandra, vilket har gett värdefulla synergieffekter.