Göteborgs Stad köper varor och tjänster för i runda tal tio miljarder kronor per år. Men någon övergripande policy för inköp och upphandling har inte funnits - förrän nu. I förra veckan godkändes den nya policyn av kommunfullmäktige.

-Tidigare har vi haft ett regelverk i form av beslut som kommunstyrelse och fullmäktige tagit under årens lopp. Nu får vi för första gången en enhetlig policy och riktlinjer, säger Peter Lönn, ekonomidirektör på stadskansliet.

Undantag för ”lågt värde”

I policyn slås fast att Göteborgs Stad ska köpa varor och tjänster så att miljön påverkas så lite som möjligt och även sociala hänsyn kan tas: ”Relevanta krav på funktion, kvalitet, miljö och i förekommande fall sociala hänsyn skall vara en naturlig del i all inköps- och upphandlingsverksamhet i Göteborgs Stad.”

Lagen om offentlig upphandling (LOU) ställer höga krav på hur statlig och kommunal upphandling ska gå till, för att alla leverantörer ska ha en rättvis chans att vara med.

Köparen ska annonsera, upprätta förfrågningsunderlag och begära in skriftliga anbud.

Lagen gör dock undantag då det handlar om ”lågt värde”.

Ny beloppsgräns ska underlätta

Kruxet är att gränsen för vad som är ”lågt värde” har varierat kraftigt bland landets kommuner och landsting, allt från cirka 40.000 till 200.000 kronor.

Göteborg har länge hållit fast vid gränsen två prisbaselopp, i år 78.400 kr. Men samtidigt med den nya policyn fastställdes beslutade kommunfullmäktigeockså att höja gränsen till 196.500 kronor.

Det kommer att spara en del arbete och pengar, när man slipper omständlig upphandling. Faktum är att vissa upphandlingar tidigare har kostat mer än det man ville köpa.

Ramavtal dominerar

-Men det handlar inte om så stora besparingar. Den klart dominerande delen av det vi köper sker genom att vi tecknar ramavtal för hela staden. Och ramavtalen måste alla följa, oavsett om man tillämpar LOU eller inte, säger Peter Lönn.

-Den stora vinsten är att vi nu får en samlad hållning till inköp och upphandling, något som inte minst stärker den samordnade upphandling som sker via Upphandlingsbolaget.