Läs hela årsredovisningen via länken här i artikeln.

Göteborgs Stads skatteintäkter ökade. 2022 präglades av pandemin, kriget i Ukraina, ökade energikostnader och inflation. Nya ekonomiska förutsättningar har påverkat Göteborgs Stads verksamheter på många sätt under året. 

Göteborgs Stad: Årsredovisning 2022

Göteborgs Stads årsredovisning för 2022 är nu godkänd av kommunfullmäktige. Den visar att kommunens ekonomiska ställning under året har stärkts och årets resultat för koncernen blev 3,7 miljarder. Det stora överskottet beror till stor del på högre skatteintäkter och realisationsvinster i samband med fastighets- och verksamhetsförsäljningar.

– 2022 var ett svängigt år som präglades av kriget i Ukraina, energikris och en väldigt hög inflationstakt samtidigt som staden åter öppnade upp efter pandemin och efterfrågan på stadens verksamheter ökade igen. Vi ser att både arbetslösheten och bidragsberoendet i Göteborg minskade under 2022, vilket är positivt. Även det ekonomiska resultatet utvecklades mycket bättre än vad som bedömdes i inledningen av året, säger Lena Albinsson, avdelningschef uppföljning uppsikt, Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad.

Arbetslösheten i Göteborg för åldersgruppen 16–64 år var 7,2 procent i december – en minskning med 0,6 procentenheter jämfört med december 2021. Det förbättrade arbetsmarknadsläget har bland annat märkts genom ett lägre antal studerande på̊ vuxenutbildning och färre hushåll som varit beroende av försörjningsstöd.

Höga inflations- och räntenivåer påverkar 2023

Den höga inflationen påverkade kostnaderna för stadens verksamheter i olika grad. Däremot har effekterna av de högre räntorna haft en mindre inverkan under 2022.

– Räntenivåerna förväntas påverka stadens verksamheter successivt de kommande åren. Dock kommer pensionskostnaderna att öka kraftigt under 2023 på grund av den höga inflationens påverkan på prisbasbeloppet, säger Lena Albinsson.

En historiskt hög befolkningstillväxt

Befolkningstillväxten i Göteborg förra året är den största sedan 1947. Totalt växte folkmängden med 9 700 personer och vid årsskiftet uppgick den till 596 800. Det var främst inflyttningen som bidrog till den stora ökningen. Utflyttningen var fortsatt hög, men minskade jämfört med 2021.

– Det är glädjande att Göteborg ses som en stad man vill och kan flytta till säger Lena Albinsson. De satsningar som har gjorts och görs inom stadsutvecklingsområdet kommer förhoppningsvis leda till att Göteborg är en attraktiv plats för boende, besökare och näringsliv även i framtiden.

God ekonomisk hushållning

Göteborgs Stads ekonomiska hushållning bedöms enligt årsredovisningen vara god. När det gäller de tre övergripande målen för stadens verksamhet bedöms de vara delvis uppfyllda. De tre målen är:

– Göteborg är en attraktiv storstad där alla ges chansen att forma sina liv och ingen lämnas utanför.

– Göteborg är en hållbart växande storstad med framtidstro.

– Göteborg är en storstad med stabil ekonomi och hög tillväxt.

Den sammantagna bedömningen, både utifrån ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv, är att staden har haft en god ekonomisk hushållning utifrån de målvärden som kommunfullmäktige fastställde för 2022.