Foto: Klas Eriksson

Färsk forskningsrapport från Angered. Tillit är grunden till att vi som människor vågar ta risken att ingå i relationer. Att vi vågar vara öppna och visa upp de olikheter som krävs för att tillsammans utvecklas. Men om den ena parten i relationen är en stad och den andra är medborgaren – hur ska vi tänka om tillit då? Det har Stina Hansson forskat om.

Stina Hansson är tillitsforskare vid Göteborgs universitet, på institutionen Global Studies. Under en längre tid har hon studerat tillit mellan stadsdelsförvaltningen i Angered och invånare, dels i bostadsområdet Hammarkullen, med fokus på stadsutvecklingsfrågor, och dels i Lövgärdet med fokus på socialtjänsten.

Nu publicerar hon sin första rapport ”Tillitens roll i områdesutveckling, en studie av Hammarkullesatsningen”.

– Jag är intresserad av hur relationen mellan invånare och förvaltning formas kring försörjningen av offentliga tjänster. I min forskning har jag sett att om du som invånare i en stad inte har tillit till att en offentlig verksamhet svarar mot dina behov, så finns risk att du inte får tillgång till den verksamhetens tjänster på jämlika villkor.

Den enskilda personens känsla av tillit påverkar alltså hur stadens resurser fördelas, något som leder till en ojämn fördelning av dessa resurser. Vare sig man vill eller inte.

Men lika viktig är politikernas och tjänstepersonernas tillit till invånarna, de måste våga ta risken att låta sig påverkas av människors erfarenheter och livsvillkor för att utforma tjänster som svarar mot människors specifika behov.

– Hur tilliten ser ut i kombination med vilka resurser människor har, såsom starka nätverk och valmöjligheter, påverkar om människor vågar ställa krav på staden. Risken är att de upptäcker att stadens tjänster inte är till för dem och deras behov, vilket förstärker upplevelsen av exkludering och ytterligare minskar tilliten, säger Stina Hansson.

Visa att tjänsterna är till för alla
Tillit har alltså i allra högsta grad med såväl jämlikhets- som integrationsfrågor att göra. Och Stina Hansson konstaterar att Göteborgs Stad, utöver att jobba hårt med att bygga relationer med medborgarna måste visa tydligt, att de offentliga tjänsterna är till för alla.

För att lyckas är det viktigt att stadens olika aktörer jobbar åt samma håll, och att de kommunicerar till medborgarna vad de gör, varför och på vilket sätt invånarna kan få inflytande. På så sätt kan medborgarnas relation med och tillit till staden förbättras på sikt.

– Dessutom måste man stärka medarbetarna på enheterna. Stärka deras handlingsutrymme och ta vara på deras uppbyggda relationer och kunskaper om det lokala sammanhanget. Det vill säga större handlingsutrymme att lösa problem i samverkan med medborgarna.