Hälsoläget speglar ojämlikheten. I veckan delas den nationella folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor?” ut till 75 000 invånare i Västra Götaland, varav 25 900 göteborgare. Enkätsvaren ska ge ökade kunskaper om människor hälsa och livsvillkor och visa förändringar över tid, resultaten används av många av Göteborgs Stads verksamheter.

Bakom enkäten står Folkhälsomyndigheten, och Göteborgs Stad finansierar tillsammans med Västra Götalandsregionen ett lokalt fördjupat urval för att få en bättre bild av hälsoläget i Göteborg.

6382.jpg
– Enkäten innehåller ett brett spektrum av frågor om hur de som fyller i själva upplever sin hälsa. Bland annat om psykisk hälsa, som sömnproblem och stress, hur ofta man besöker vården och vilken livskvalitet man har. Det är ett viktigt statistiskt underlag som används mycket inom staden, säger Anna Lagerquist, planeringsledare på stadsledningskontoret.

Ger bild av hela samhället
Ett av användningsområdena för siffrorna från undersökningen är som underlag för stadens jämlikhetsrapport, som gavs ut för andra gången i december 2017. Åsa Lundquist, utvecklingsledare på social resursförvaltning, är huvudförfattare till rapporten och säger att statistiken från enkäten kan ge en bild inte bara av befolkningens hälsa, utan också av hela samhällets jämlikhet och sammanhållning.

– Om det är stora skillnader mellan människors utbildning och inkomster blir det också stora skillnader mellan deras hälsa, så statistiken beskriver hela vårt samhälle. I enkäten mäts också hur stor tillit och delaktighet människor känner, och också där finns stora skillnader – de med hög inkomst och utbildning har högre tillit till sina medmänniskor medan tilliten är lägre hos dem med lägre inkomst och utbildning, säger hon.

Enkäten har gjorts sedan 2004 vilket gör det möjligt att följa utvecklingen under en längre tid. För Göteborg, och landet i övrigt, har utvecklingen på senare tid till stor del varit negativ – ojämlikheten har ökat i hälsofrågor såväl som i samhället i stort – vilket är anledningen till stadens satsning Jämlikt Göteborg.

Segregerad stad
– Jämlikhetsrapporten 2017 visar att det Göteborg är en segregerad stad med dålig sammanhållning och stor ojämlikhet, och det är därför vi prioriterar frågan och från stadens sida försöker göra vår del för att vända utvecklingen, säger Åsa Lundquist.

Hon hoppas att många besvarar enkäten.

– Den ger oss en god bild av hur livsvillkoren i staden ser ut, som kan användas för att prioritera vad staden bör satsa på. Vi får så klart in uppgifter på många andra sätt också – man får inte tro att hela sanningen finns i statistiken. Men den ger oss en bra bild att planera utifrån, säger Åsa Lundquist.

2D2.jpg