I Välenområdet arbetar stadsdelen Tynnered för att öka integrationen, minska socialbidragskostnaderna och hjälpa bidragsberoende Tynneredsbor ut i arbete eller praktik. Cirka 120 personer deltar i olika projekt med Välen som utgångspunkt."Vissa har gått på socialbidrag i åratal", berättar projektledare Annika Nordfeldt.

Tillsammans med Dzevad Durmo driver Annika Nordfeldt ett antal projekt och planerar att starta flera. Den gemensamma nyckeln är språket. Att kunna tillräckligt bra svenska för att klara sig på arbetsmarknaden.

Mycket praktik

– Här finns analfabeter och personer med höga, akademiska meriter. Vi anser det är fel att analfabeter skall sitta hemma, att det inte går att aktivera dem. Vi försöker få ut dem i praktik, då kommer språket. Många högutbildade kan svenska flytande i skrift, men har svårt att tala, de har fått för lite träning, förklarar Annika.

5A2A.jpg
En del har förbrukat sina SFI-timmar (svenska för invandrare) utan att ha lärt sig tillräckligt mycket för att klara sig i arbetslivet. I Välenprojektet undervisar svensklärare med stöd av invandrarlärare som kan invandrarnas språk.

Välenprojektets personal undervisar, sedan kommer lärare från Vuxenutbildningen och genomför prov och utfärdar betyg. Det blir mycket praktik för dem som deltar i de olika projekten. Till exempel kan deltagarna vara ute i praktik fyra dagar i veckan och ha en dag på skolbänken, men det anpassas individuellt.

”Bra respons”

– Grunden är alltid vad praktikanten själv vill, vi försöker bygga på de tankar som redan finns, säger Annika Nordfeldt.

Sedan blir det träff med arbetsgivare före praktik och kanske arbete.

– Vi är rätt effektiva när det gäller att skaffa praktikplatser och anställningar. Det är viktigt att ha bra kontakt med arbetsgivarna, förklarar Dzevad Durmo.

Praktikplatserna finns på olika arbetsplatser i staden, mest i Västra Frölunda. Annika Nordfeldt och Dzevad Durmo berömmer olika samarbetspartners som arbetsförmedlingen, vuxenutbildningen och stadsdelsförvaltningarna.

– Stadens chefer är duktiga och medvetna om att detta är både positivt för den enskilde, men också för samhällsekonomin. Vi får bra respons från enhetscheferna i kommunen, säger Annika Nordfeldt.

– Kombinationen av praktik och utbildning ger snabba resultat. Invandrare behöver veta att det finns någon som litar på oss. Vi behöver ingen axel att gråta mot, vi behöver konkret hjälp att komma i gång, säger Dzevad Durmo.

Projekten i Välen:

– Skolprojektet
Ett antal utomnordiska invandrare med en akademisk utbildning från sitt hemland samt intresse av att arbeta i svenska grundskolan deltar i projektet. Praktikplats i stadsdelens skolor varvas med undervisning i svenska språket samt handledning av en erfaren högstadielärare som träffar gruppen en dag i veckan.

Projektet finansieras genom statligt stöd. Sedan starten år 2000 har Projektet haft 78 deltagare i åldern 30-60 år. Totalt har 42 personer fått arbete varav 34 i skolan. I dag är 20 personer verksamma inom projektet.

– Enskilt offentligt skyddat arbete (E-OSA)
Tynnereds Servicegrupp består av fyra män som är anställda av Park- och Naturförvaltningen i så kallade E-OSA anställningar. Verksamheten är självförsörjande.

– Välen
Samtliga intressenter i Välenområdet betonar vikten av att området skall bestå och utvecklas till ett ännu bättre naturskyddsområde med mer inslag av rekreation till gagn för såväl oss som för kommande generationer. Ett bredare program av guidning i området erbjuds för stadsdelens skolor och förskolor.

– Arbetsprövning – rehabilitering
På Välen erbjuds platser för socialbidragstagare som behöver arbetspröva

– Samkvämsgruppen
Två dagar i veckan träffas 25 äldre personer med utomnordisk bakgrund i Naturvårdsföreningens lokaler i gamla Åkeredsskolan under ledning av Välens personal. Gruppen ges möjlighet till samvaro samt en del undervisning i det svenska språket.

– Analfabetgruppen
Gruppen består av personer som lär sig läsa och skriva dels på svenska dels på sitt hemspråk fyra dagar i veckan under ledning av Välens lärare och assistenter med utomnordisk lärarutbildning.

– SFI-undervisning på heltid
På gamla Åkeredsskolan ges svenskundervisning för utomnordiska invandrare som vistats i landet under en längre tid utan att till fullo acklimatisera sig och komma ur bidragsberoendet.
Gruppen på 26 personer leds av en svensk lärare. När eleverna fått betyg via vuxenutbildningsförvaltningen, kan man gå vidare till projektet ”Kom i mål”:

– Kom i Mål
Efter en individuell kartläggning av varje persons kompetens, möjligheter och önskemål om yrkesområde erbjuds en praktikplats. Under praktiktiden fortsätter studierna i svenska en dag per vecka. Gruppen består idag av 14 personer och kommer att utökas till cirka 25 personer under 2004. Sedan starten i april 2003 har 38 personer deltagit i projektet. Nio har gått vidare till arbete.

– Undersköterskeutbildning
Planering pågår för att i samarbete med Arbetsförmedlingen Frölunda starta en undersköterskeutbildning för 25 socialbidragstagare från Tynnered och Frölunda.

I samarbete med äldreomsorgen i respektive stadsdelsförvaltning samt vuxenutbildningsförvaltningen kommer utbildningen att anpassas till gruppen genom att det läggs in mer praktik än vad som är brukligt i den reguljära undersköterskeutbildningen.

En referensgrupp med av representanter från vuxenutbildningen, äldreomsorgen i Tynnered, yrkesverksamma undersköterskor och fackförbundet Kommunal kommer att följa projektet.

I avvaktan på att utbildningen skall starta har sex personer börjat praktisera i äldreomsorgen.

6476.jpg

Foto: Klas Eriksson