”Det ska vara enkelt att veta vad vi vill”. Göteborgs Stads övergripande mål har samlats i en påverkansagenda. Det är första gången det sker och satsningen, som bland annat hämtat inspiration från Malmö, ska fungera som ett stöd för alla inom Göteborgs Stad. Agendan ska se till att stadens utvecklingsmål lyfts fram och blir tydliga för alla.  

Hur ska Göteborg utvecklas? I vilken riktning ska vi gå? Det är viktiga frågor som så väl tjänstemän som politiker inom staden behöver formulera i olika sammanhang. Det kan dock vara svårt att sammanfatta innehållet i ett styrdokument och risken är stor för skiftande tolkningar.

”Riskerar idag att spreta åt olika håll”

Därför har stadsledningskontoret tagit fram en agenda som ska fungera som ett stöd till alla inom Göteborg Stad. En påverkansagenda som tydligt sammanfattar vad Göteborg vill.

− Svaret på vad vi vill riskerar idag att spreta åt olika håll. I mötet med andra parter, på regional−, riks− eller Europanivå behöver vi kommunicera samma budskap. Det ska vara enkelt för de som kan påverka vår utveckling att veta vad vi vill, säger Lars Ekberg, planeringsledare för stadsutveckling i Göteborgs Stad.

Tillsammans med en arbetsgrupp på stadsledningskontoret har han tagit fram det förlag till påverkansagenda som kommunstyrelsen nu sagt ja till.

Från lokal till internationell nivå

Agendan är uppdelad i sex områden som i sin tur har fem olika påverkansområden – se faktarutan här nedan.

− På ett övergripande, enkelt och lättillgängligt sätt lyfter den fram faktorer i omvärlden som har störst betydelse för att vi ska kunna nå våra mål, säger Lars Ekberg.

Påverkansagendan ska används i olika nätverk och projekt där Göteborgs Stad finns representerat, från Göteborgsregionen och Västra Götalandsregionen till nationell nivå, inom EU och internationellt.

− Ett aktuellt exempel på när den är användbar är diskussionen kring vår järnvägsstrategi och förlaget på nya linjer från Göteborg till Borås och Stockholm. Vårt behov av investeringar på det här området kan understrykas med hänvisning påverkansagendan.

Inte tidsstyrd

Förutom att fungera som ett stöd för de personer som representerar Göteborgs Stad i olika sammanhang ska agendan också kommunicera till omvärlden vilka Göteborgs viktigaste utvecklingsfrågor är. Budskapet ska paketeras i en lättillgänglig trycksak.

− Den ska inte kännas tung utan skicka en positiv signal och fungera som ett smörgåsbord där du lätt kan hitta det område du är arbetar med.

I arbetet med att ta fram påverkansagendan har arbetsgruppen hämtat inspiration från Malmö och VGR som redan tagit fram likande agendor. De fick bland annat rådet att inte sätta en fast tidsgräns för innehållet eftersom det skapade onödiga begränsningar. I stället kommer påverkansagendan att uppdateras löpande allt eftersom målsättningar uppfylls och omständigheter ändras.