”Processen har fungerat bra sen start”. Förorenat regnvatten från soptippen Brudaremossen renas nu i en ny anläggning. Den började användas i juni 2020, men invigdes först förra veckan på grund av covid-19-pandemin. “Reningsprocessen har fungerat bra sedan starten, så vi är nöjda”, säger Elisabet Porse, ansvarig för deponier vid kretslopp och vatten i Göteborgs Stad.

Brudaremossen är Göteborgs gamla soptipp som var i bruk i 40 år mellan 1938 och 1978. Det är den största nedlagda deponin som kretslopp och vatten i Göteborgs Stad ansvarar för. Där ligger alla typer av avfall från göteborgarna. Soptippen är täckt med schaktmassor och lera, men förorenat regnvatten, så kallat lakvatten, läcker ut i avloppet.

– Det är en av tre deponier som är anslutna till avloppsreningsverket Ryaverket. De har därmed krav på sig att ha lokal rening på plats för att avloppsslam ska få användas på åkermark. För att uppfylla det har vi byggt en ny lakvattenrening vid Brudaremossen, säger Elisabet Porse.

Flera olika reningsprocesser

Innan den var klar i juni 2020 renades lakvattnet bara från olja och partiklar. Den nya anläggningen har flera olika vattenreningsprocesser, till exempel kemisk fällning och sandfilter.

– Därefter kommer steget som är det viktiga för Brudaremossens del och det är avskiljning av organiska miljöfarliga ämnen i ett kolfilter. De andra stegen är mer förbehandling för att kolfiltren ska fungera bra. Sedan leds vattnet vidare till Ryaverket.

Ordentlig utredning

En ordentlig utredning gjordes innan den nya lakvattenanläggningen byggdes. Den gjordes för att se om lakvattnet kunde renas lokalt och släppas ut i ett vattendrag, i stället för att leda vattnet vidare till Ryaverket.

– Vi bedömde att det inte fanns något lämpligt vattendrag. Vi behövde i så fall också haft kväverening och det skulle vara både svårt och dyrt att ha på Brudaremossen. Kväverening är Ryaverket bra på och därför blev beslutet att fortsätta att leda vattnet dit, säger Elisabet Porse.

Det avskilda slammet hämtas av entreprenör med tankbil och körs till en godkänd anläggning för flytande avfall. Den andra deponin i Göteborg som leder vatten till Ryaverket är Tagene som sköts av Renova. De har också byggt en reningsanläggning för att fortsätta kunna leda vattnet till Ryaverket. Den tredje deponin som är ansluten till Ryaverket heter Sörmossen och ligger i Ale kommun.