Hur kan barn bli mer delaktiga i samhällets beslutsprocesser? Det är fokus för Monica Nordenfors bok "Delaktighet – på barns villkor?". En rapport framtagen som ett led i Tryggare och mänskligare Göteborgs arbete med att sprida kunskap inom området.

I boken sammanställer Monica Nordenfors delar av den forskning som finns om barn och ungas delaktighet.

Uppdraget att skriva boken fick hon av Tryggare och mänskligare Göteborg, som när de själva sökte kunskap insåg att en ordentlig kunskapsöversikt saknades.

− I Göteborgs Stad har arbetet med barnperspektivet intensifierats. Med boken kan vi öka kunskapen hos politiker och tjänstemän som arbetar med att få in barnperspektivet i allt från stadsplanering till sjukvård, säger Ylva Mühlenbock på Tryggare och mänskligare Göteborg.

Svårt omsätta i praktiken

Översikten visar att de flesta av Sveriges kommuner avser att arbeta efter FN:s numer 20 år gamla barnkonvention, där artikel 12 handlar om barnens rätt att säga sin mening i frågor som rör dem. Ändå visar forskningen att ambitionerna ofta är svåra att omsätta i praktiken.

− En rapport från Bris visar att frågan för många kommuner är hur barnkonventionen ska implementeras, säger bokens författare Monica Nordenfors.

En fråga om demokrati

En av orsakerna är enligt Monica Nordenfors att barnkonventionens artikel om barns rätt att göra sin röst hörd ofta krockar med artikeln om barnens rätt till skydd.

− Barn behöver förstås vuxnas omsorg. Men att göra barnen delaktiga är en fråga om makt och demokrati. De utgör en stor del av vår befolkning, men har lite att säga till om, säger hon.

”Vi måste börja fråga barnen”

Ett lokalt exempel som lyfts fram i boken är hur Göteborgs Stad till viss del involverade barn och ungdomar i planeringen av Södra Älvstranden. De unga framstod som visionärer och de var även bättre än vuxna på att sätta sig in i situationen för andra åldersgrupper än den egna.

− Många gånger handlar barns begränsade delaktighet om våra föreställningar om barn och unga. Vi måste börja fråga barnen för att inse vad de bidrar med och för att förstå hur vi samtidigt kan ge dem skydd på bästa sätt, säger Monica Nordenfors.

Fotnot:
Tryggare och mänskligare Göteborg är Göteborgs Stads centrala brottsförebyggande råd. Monica Nordenfors är forskare och lektor på Institutionen för socialt arbete på Göteborgs universitet.