Samarbetet med utländska vänorter och partnerstäder ska vara till nytta för folk och företag i Göteborg. Det är grundbulten i den nya policyn för Göteborgs Stads internationella arbete som kommunfullmäktige ställde sig bakom efter en omfattande debatt på torsdagskvällen.

-Vi har försökt tydliggöra vad vi ska ha det internationella samarbetet till, säger Håkan Beskow, internationell chef på stadskansliet.

Partnerstad nytt begrepp

-Tidigare har det väl funnits en del samarbete där nyttan för Göteborg varit tveksam. Nu gör vi klart att det ska finnas en ömsesidighet i samarbetet, vi vill få ut något av det själva.

I den nya policyn införs begreppet partnerstäder. Det är städer som Göteborg kan samarbeta med kring konkreta, tidsbegränsade projekt.

Kommunstyrelsen kan besluta om sådana projekt och redan nu är till exempel Shanghai i Kina och Nelson Mandela Metro i Sydafrika partnerstäder.

För vänorterna, som står för mer långsiktiga bindningar, fordras beslut i kommunfullmäktige.

Idag har Göteborg tre vänorter, samtliga i Norden: Bergen, Åbo och Århus.

Prioriterar tre områden

Den tidigare internationella policyn var från 2001 och ansågs lite för vag, eftersom den tog upp många verksamheter. Den nya policyn lyfter fram tre prioriterade områden:

– Utveckling av stadens egen verksamhet: Internationell samverkan kan stärka personalen och höja kvalitén i verksamheten, till exempel genom att delta i utvecklingsprojekt via EU:s många fonder och program.

– Näringslivsutveckling: Här ska internationellt samarbete skapa kontakter, locka investerare och nyetabeleringar av företag, helst i kunskapsintensiva framtidsbranscher.

– Omvärldsbevakning: Medlemskapet i EU innebär bland annat att många av de lagar som styr Göteborgs verksamheter stiftas utomlands, vilket ställer höga krav på internationell bevakning.

Kommunstyrelsen ger riktlinjer

– Just omvärldsbevakningen blir en ganska tung bit som vi inte arbetat med så aktivt tidigare, konstaterar Håkan Beskow.

När nu fullmäktige godkänt policydokumentet, ska kommunstyrelsen fastställa riktlinjer för stadens internationella samarbete.

– De ska hjälpa alla nämnder, förvaltningar och bolag att tillämpa policyn i praktiken. Jag räknar med att kommunstyrelsen kan besluta om riktlinjerna under hösten, säger Håkan Beskow.