Bra arbetssätt ska spridas. I UngÖst jobbar flera yrkesgrupper tillsammans för att ge stöd till utsatta ungdomar. En utvärdering visar att ungdomarna tycker att verksamheten är meningsfull och att de kommit närmare att jobb, praktik eller studier. I en nyskriven metodbok berättar nu UngÖst hur de jobbar, boken vänder sig till förvaltningar och kommuner som vill starta liknande verksamhet.

UngÖst är en enhet inom socialförvaltningen Nordost och jobbar med barn och unga vuxna mellan tio och 25 år som på olika sätt befinner sig i en utsatt situation. De kan till exempel ha hög skolfrånvaro, riskera att dras in i kriminella gäng, vara utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck eller ha psykisk ohälsa.

I UngÖst arbetar ungdomsbehandlare och koordinatorer. Utgångspunkten är alltid den unga personens behov, att bygga upp en relation och stötta i en förändring. Det kan till exempel vara att söka bostad, ta hjälp att försöka bli drogfri, få kontakt med vården eller återgå till skolan eller söka jobb.

– Vi har samlat viktiga funktioner i en enhet och sitter i samma lokaler. Vi har ett nära samarbete med myndigheter och andra viktiga aktörer både i och utanför förvaltningen. Det har resulterat i att vi är mer effektiva i vårt arbete med ungdomarna, berättar Danne Larsson, enhetschef för UngÖst.

Närmare utbildning eller jobb och stärkt självkänsla

Danne Larsson.

UngÖst har utvärderats av Sweco som följt arbetet under två år.  Resultatet visar bland annat att ungdomar som deltagit i UngÖst har närmat sig utbildning eller arbete/praktik, att de upplever UngÖst som meningsfullt och stärkande för självkänslan och att ungdomsbehandlarna har hjälpt dem. Siffror visar att 61 procent av projektets deltagare har återgått i utbildning, 6 procent till arbete och 7 procent till praktik.

I rapporten får också ungdomarna göra sina röster hörda:

”Utan UngÖst hade jag nog inte hamnat på platsen jag är idag. Skulle känna att socialtjänsten inte hade kunnat hjälpa mig då. Vänt mig tillbaka till kriminaliteten. På samma sätt som jag gjorde innan. Kanske till och med mer avancerade kriminella grejer, där går allt snabbt” säger en av dem.

Utvärderingen visar att arbetet tar tid och att det måste vara långsiktigt. Det gäller att vara flexibel och anpassa arbetssätt och kontakter efter ungdomens behov. Socialförvaltningens kunskaper om ungdomar i utsatta situationer har också ökat och förvaltningens kostnader har minskat.

Vill sprida arbetssättet

Nu ger UngÖst ut en metodbok som beskriver hur de jobbar och samverkar för att sprida till andra stadsdelar och kommuner. Boken vänder sig till dem som vill starta en liknande verksamhet, personal som möter ungdomarna i sitt dagliga arbete och de som vill veta mer om UngÖst.