Kajsa Björnestedt, utvecklingsledare på social resursförvaltning.

Helhetsgrepp för ökad jämlikhet. Göteborgs Stad får bättre möjligheter att arbeta förebyggande mot sexuellt våld, övergrepp och kränkningar, och att se till att unga får en bra undervisning i sex- och samlevnad. Det är några av målen i stadens plan för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR-plan) som klubbades igenom i kommunfullmäktige på torsdagen.

Svensk och internationell forskning är tydlig – när sexuella och reproduktiva rättigheter tillgodoses får det många positiva effekter. Det kan leda till minskade antal oönskade graviditeter, sexuellt överförbara infektioner, kränkningar och hatbrott.

Även om staden idag aktiv arbetar med jämställdhet, hbtq-frågor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck har det tidigare saknats ett övergripande arbete på SRHR-området i Göteborg. Den nya planen ger möjlighet att ta ett mer heltäckande grepp.

Ojämlik tillgänglighet
– Göteborg ska bli en mer jämlik stad. SRHR är en viktig aspekt av de mänskliga rättigheterna, och det finns stora skillnader mellan grupper i sexuell utsatthet och sexuell hälsa. Det måste vi ta oss an, säger Lotta Lidén Lundgren, verksamhetschef för social utveckling vid social resursförvaltning.

Äldre, personer med migrationserfarenhet, personer med funktionsnedsättning och de som lever i social utsatthet – är grupper som idag har sämre tillgång till sina sexuella rättigheter. Här ingår också personer med erfarenhet av sex mot ersättning och de vars sexuella eller reproduktiva rättigheter kränks.

– Det finns flera exempel på att det inte är jämlikt idag. Studier visar att unga som vårdas på särskilda ungdomshem har erfarenhet av sexuell utsatthet och sexuellt risktagande i betydligt högre utsträckning än andra unga. Vi behöver bli bättre på att fånga upp de här behoven i mötet med socialtjänsten, säger Kajsa Björnestedt, utvecklingsledare på social resursförvaltning.

Avgörande med undervisning i skolan
Barn och unga är viktiga målgrupper, och en bra sex- och samlevnadsundervisning är avgörande för att ge dem kunskap om sina sexuella och reproduktiva rättigheter. Här finns också behov av anpassad information till exempelvis unga med intellektuella funktionsnedsättningar och unga nyanlända.

– Vi ser stora behov i sex- och samlevnadsundervisningen. Endast hälften av unga upplever att de fått tillräckliga kunskaper i skolan, säger Kajsa Björnestedt.

Förebyggande arbete viktigt
Skolinspektionens senaste granskning visar också att många lärare tycker att sex- och samlevnad är ett svårt ämne att undervisa i och efterfrågar kompetensutveckling.

– I SRHR-planen ingår att vi på social resursförvaltning ska erbjuda stöd och utbildning för lärare och andra medarbetare i kommunen. Vi ska jobba förebyggande genom till exempel familjecentraler, barnavårdscentraler och öppna förskolan. Det ska vara enkelt att prata om sexuell hälsa, det är jätteviktigt oavsett vilken ålder det gäller. Planen ger oss möjlighet att lägga en bra grund till allas rätt till sexuell hälsa, säger Kajsa Björnestedt.