”Sjukskrivningar stort problem”. I förra veckan antog kommunfullmäktige en övergripande plan för att förbättra arbetsmiljön och minska sjukskrivningarna. ”Den ska lyfta arbetsmiljöfrågorna hela vägen upp till kommunledning och politik. En god arbetsmiljö är en förutsättning för en bra verksamhet”, säger Tina Liljedahl Scheel hr-direktör på stadsledningskontoret.

Sjukfrånvaron i Göteborgs Stad har ökat kraftigt de senaste åren. Mellan 2015 och 2016 ökade stadens kostnader för sjukskrivningar, bolagen undantagna, från 434 miljoner till 531 miljoner – en ökning med 22 procent. Den högsta sjukfrånvaron finns bland anställda under 35 år i kvinnodominerade yrken.

Ett nationellt problem
Med anledning av detta har stadsledningskontoret fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram den plan för att förbättra arbetsmiljön som nu antagits.

– De ökande sjukskrivningarna är ett stort problem, inte bara för Göteborg utan för hela landet. Arbetsmiljö är ett komplext område som påverkas av många olika faktorer, och jag hoppas att den nya planen är en del av lösningen, säger Elisabet Palmér, som är projektledare på stadsledningskontoret.
Påverkar hela verksamheten
En av huvudpoängerna med planen är att den tar ett helhetsgrepp på hälso- och arbetsmiljöarbetet, eftersom arbetsvillkor, hälsa och arbetsmiljö kopplas ihop med budgeten i planering och uppföljning.

– Många gånger hanteras arbetsmiljöarbetet som en ren HR-fråga, fast hela verksamheten påverkas. En god arbetsmiljö är en förutsättning för att göra ett bra jobb och en oerhört stark indikator för att arbetsplatsen ska kunna rekrytera och behålla personal, säger Elisabet Palmér.

”Skapar en röd tråd”
I planen utpekas två särskilt viktiga områden. Det första är att staden ska bedriva ett strategiskt arbetsmiljöarbete, som bidrar till hållbara arbetsplatser och verksamheter. Det andra handlar om att med fokus på hälsa utveckla kunskaper, metoder och redskap som bidrar till att förbättra det systematiska arbetet med arbetsmiljöfrågor.

– Det viktigaste med den nya planen tycker jag är att vi skapar en röd tråd kring arbetet med hälsa- och arbetsmiljö som går hela vägen från golvet och upp till de högsta beslutsfattande nivåerna. Vi har redan fått väldigt starkt gehör från politiken, vilket känns positivt, säger Elisabet Palmér.