Planen ger förutsättningar. Göteborgs Stads arbete med jämlikhet stärks ytterligare efter att kommunfullmäktige den 16 april godkänt planen för jämlik stad. ”Planen ska göra det enkelt att arbeta med programmet, så att Göteborg blir en mer jämlik stad”, säger Jeanette Werner, planeringsledare jämlik stad.

Göteborg ska bli en jämlik stad och till grund för det ligger Göteborgs Stads program för en jämlik stad 2018 – 2026. Arbetet med jämlik stad handlar bland annat om att alla barn ska få en god start i livet och en bra uppväxt. Det handlar även om allas möjlighet till utbildning och jobb, om att boendemiljön är bra och trygg och att kunna känna delaktighet och tillit till andra och till samhällets institutioner.

– Planen fokuserar på hur vi som stad samordnar oss bättre och hur vi samverkar.

En del i planen handlar om förutsättningar som antingen behöver skapas eller förutsättningar som redan finns och behöver förbättras.

– Varje förvaltning har sin planering och uppföljning och så ska det vara. Stadens verksamheter ska arbeta med jämlikhet, det är inget nytt och det ligger i grunduppdraget. Men planen kan göra det enklare att ta på jämlikhetsglasögonen när vi fördelar och resurssätter välfärden vi levererar.

Samverkan

Den andra delen i planen handlar om samverkan. Planen lyfter fyra exempel på samverkansaktiviteter som innebär breda kraftsamlingar som involverar flera aktörer med olika kompetenser, roller och resurser.

– Samverkan ökar våra möjligheter att uppnå stadens mål om en mer jämlik stad. Stadens förvaltningar och bolag, men även andra aktörer inom näringsliv, akademi, från civilsamhälle och invånare, ska kunna vara med och bidra till målområdena, säger Jeanette Werner.