Förtydligar demokratiska värderingar. Göteborgs Stad har nyligen fått en medarbetar- och arbetsmiljöpolicy. Policyn gör det tydligare vad som Göteborgs Stad står för, både gentemot medarbetare och gentemot göteborgarna.

– Policyn är ett förtydligande av de grundläggande demokratiska värderingarna som staden står för. Att vi oavsett position, profession eller organisation har ett gemensamt ansvar och det är att tillsammans svara mot göteborgarnas behov och rättigheter. Göteborg ska vara en stad för alla! säger stadsdirektör Bengt Delang.

– Den ger också uttryck för hur medarbetarna och cheferna förväntas agera i mötet med göteborgarna och sina kollegor,

Förhållningssätten har framträdande roll
Likabehandling, respekt och mänskliga rättigheter betonas i policyn. En viktig del är självklart också arbetsmiljön. I policyn klargörs vem som har huvudansvar, men också att medarbetaren i hög grad själv bidrar till arbetsmiljön.

När medarbetarpolicyn nu är politiskt beslutad betyder det att stadens förhållningssätt också är det. Förhållningsätten har en framträdande roll i policyn och är förankrade i de mänskliga rättigheterna. ”Vi tänker nytt – Vi bryr oss – Vi vet vårt uppdrag och vem vi är till för – Vi arbetar tillsammans” har därmed fått officiell status.

Medarbetar- och arbetsmiljöpolicy för Göteborgs Stad som beslutades av kommunfullmäktige i februari ersätter bland annat ledarskapsidén och medarbetaridén och en äldre version av arbetsmiljöpolicyn.

Medarbetarpolicyn kommer att lanseras på bred front senare i vår då också en tryckt variant ska tas fram.