Oron störst i utsatta områden. Social resursförvaltning har tagit fram en ny rapport om brottslighet och trygghet i Göteborg. "Syftet har varit att få en mer komplett och rättvisande bild genom att ställa samman fakta och statistik från flera källor", säger Rickard Silva, utvecklingsledare vid social resursförvaltning.

2CD2.jpg
Rapporten innehåller bland annat lokala siffror från Brottsförebyggande rådets undersökning som släpptes för några månader sedan, Nationella trygghetsundersökningen Lokal.

Undersökningen visar hur befolkningen, uppdelat efter lokalpolisområde, svarat på frågor om trygghet och otrygghet. Rickard Silva har studerat resultaten för Göteborg närmare. I polisområde Storgöteborg finns fem lokalpolisområden; City, Storgöteborg Nordost, Storgöteborg Hisingen, Storgöteborg Syd och Kungälv-Ale.

Vad visar jämförelserna mellan lokalpolisområden?
– Oron är störst i de lokalpolisområden där det finns områden polisen kallar särskilt utsatta. Det har varit känt sedan tidigare och det är särskilt kvinnor som svarar att otryggheten till exempel påverkar deras beteende genom att de valt bort aktiviteter för att undvika att gå ut.

Eftersom 2017 var första året Nationella trygghetsundersökningen Lokal genomfördes är det först nästa gång det går att göra jämförelser över tid.

– Det är först då det blir det riktigt intressant, för då kan vi utifrån den här undersökningen se om otryggheten ökat eller minskat. Det är en bra undersökning eftersom många svarar och den innehåller flera intressanta, djupgående frågor.

I rapporten har du också studerat otrygghet bland äldre?
– Ja, jag har tittat på de nationella siffrorna från Brottsförebyggande rådet och dom visar att många äldre känner sig otrygga. Förra året var det 33 procent av männen i åldern 75–79 år som uppgav att de kände stor oro för brottsligheten i samhället. År 2013 var motsvarande siffra 22 procent. Det är också många äldre kvinnor som undviker utevistelse sen kväll.

Rapporten innehåller också statistik över skjutningar och dödligt våld i Göteborg. Vad visar siffrorna?
– Under förra året halverades antalet skjutningar i Göteborg. Den första maj i år hade tolv skjutningar ägt rum i polisområde Storgöteborg. Förra året var det tre stycken vid samma period, så vi får se hur statistiken för hela året blir. Det dödliga våldet är fortfarande ett allvarligt problem, flera skjutningar slutar med dödlig utgång.

Vilka områden går åt rätt håll, utifrån de källor du studerat i rapporten?
– Jag har också tittat på Göteborgsregionens undersökning bland skolelever och den visar att tryggheten bland de yngre barnen har ökat. För de äldre barnen har otryggheten blivit större senaste åren, men där följer eleverna de vuxnas mönster och Göteborg följer i sin tur ett nationellt mönster med ökad känsla av otrygghet i samhället.

– Övrigt att lyfta är att de anmälda brotten minskat mycket i Göteborg den senaste tiden. Även här följer staden nationella mönster, men med tydligare nedgång.

År 2015 anmäldes 19 447 brott per 100 000 invånare i Göteborg och siffran år 2017 var 15 762 brott.

Vad beror minskningen på?
– De brott där anmälningsfrekvensen minskat mycket är framför allt stöld, rån och häleribrott. Det är brott som har hög anmälningsbenägenhet, bland annat eftersom det krävs en polisanmälan för att få ersättning från försäkringsbolaget. Så att antalet anmälda brott minskar har inte att göra med att folk slutat anmäla de faktiska brotten, utan det handlar snarare om att vissa brottskategorier verkligen tycks ha minskat. Samtidigt minskar inte alla brottskategorier och det finns grov brottslighet i samhället med flera uppmärksammade dåd som skapar otrygghet bland människor.