Gunnared tar ett samlat grepp för att ge bättre stöd till stadsdelens barn och ungdomar. Nu samordnas insatserna med hjälp av en ny stöd- och utvecklingsenhet som både tar tag i akuta problem och förebygger långsiktigt.

I den nya enheten finns en bred kompetens samlad. Ett samverkansteam bestående av åtta specialpedagoger och tio stödpersoner/elevassistenter jobbar direkt med barn och ungdomar på uppdrag av de olika förskolorna och skolorna i Gunnared.

”Vi har en helhetssyn”

Enheten får in ansökningar om enskilda elever som behöver stöd eller om problem som uppstått i klassen. En mottagningsgrupp diskuterar sedan det hela med skolans personal, kartlägger vilka möjligheter som finns och presenterar vad enheten kan erbjuda för stöd.

Ibland används befintliga resurser inom skola och socialtjänst, andra gånger går någon av stöd- och utvecklingsenhetens personal in och jobbar med problemställningen under en viss period.

– Samverkansteamet fungerar som ett sammanhållande kitt mellan skola, socialtjänst och föräldrar. Vi har en helhetssyn på barnens och elevernas situation där även fritiden är en viktig del, säger Susanne Gustafsson, chef för stöd- och utvecklingsenheten i Gunnared.

Ska bidra till kompetensutveckling

Inom enheten finns också en brottsförebyggare, en psykosocial handledare och en person som utreder arbetsmiljön när det inträffar incidenter med inslag av våld och hot.

– Utredaren följer upp alla arbetsskadeanmälningar och kommer med förslag om hur man kan förhindra att liknande situationer uppstår igen. Vår psykosociala handledare har också möjlighet att ge stöd enskilt eller i grupp, både under längre tid och vid en akut krissituation.

Ambitionen är att enheten också ska bidra till kompetensutveckling inom stadsdelens skolor och förskolor.

– Dels genom få ut en större effekt av de resurser som finns men också genom att förbättra kunskapen. Vi ska kunna ta initiativ till utbildningsdagar inom aktuella och efterfrågade ämnen – till exempel om hur man upprättar ett åtgärdsprogram, säger Susanne Gustafsson.

mailto:Elisabeth.klingberg@pratminus.se, redaktionen@vartgoteborg.se