Reportage, fakta och erfarenheter. Att veta vart man ska vända sig för att få kunskap, vård och stöd är ett måste för att kunna ta hand om sin sexuella hälsa. Antirasistisk hivprevention ska hjälpa till att öka tillgängligheten för fler.

Läs tidningen Antirasistisk hivprevention

Tidningen Antirasistisk hivprevention och verktyget ”Fråga vidare!” är material framtaget under ett tre år långt projektsamarbete mellan Göteborgs Stads team för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, RFSU Göteborg, RFSL Göteborg, Positiva Gruppen Väst och Närhälsans kunskapscentrum för sexuell hälsa.

Syftet är att förbättra tillgängligheten till bland annat hivprevention för personer som har flyttat till Sverige och personer som riskerar att diskrimineras på grund av rasism.

Strukturell rasism inom vården
Tidningen handlar om perspektivskiften, språkbruk, rekrytering och vikten av att ta ansvar, medan verktyget ”Fråga vidare!” består av frågor som ger organisationer vägledning till ett antirasistiskt utvecklingsarbete.

– Forskning visar att det pågår strukturell rasism och diskriminering i många samhällsområden, även inom vården. Det är befogat att anta att detta även gäller hivprevention och andra insatser som rör sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, säger Hanna Byström, utvecklingsledare på SRHR (Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter), som är en del inom Göteborgs Stads Social resursförvaltning.

Hon fortsätter:

– Ett antirasistiskt utvecklingsarbete handlar till mångt och mycket om att vända blicken inåt i den egna organisationen och verksamheten för att granska på vilka sätt vi arbetar med representation, delaktighet, inflytande och tillgänglighet.

Jämlik sexuell hälsa
Gemensamt för samtliga inblandade aktörer i projektgruppen är bland annat att de arbetar med hivprevention i Västra Götaland.

– För att kunna ta hand om din sexuella hälsa behöver du veta vart du kan vända dig för information, testning, vård och stöd, men idag vet vi att tillgängligheten till hivprevention är begränsad för icke-vita och personer som har flyttat till Sverige. AR och ”Fråga vidare!” blir viktiga verktyg för oss i arbetet att förbättra tillgängligheten till vård och SRHR-insatser och nå ut med information. Genom ett antirasistiskt perspektiv och utvecklingsarbete i stadens verksamheter kan vi skapa bättre förutsättningar för jämlik sexuell hälsa och lika rättigheter i praktiken.