Ja till förslag från samtliga partier. Kommunstyrelsen sa på onsdagen ja till ett förslag om ytterligare åtgärder för att stärka öppenheten och minska risken för oegentligheter i Göteborgs Stad. Förslaget innebär bland annat att stadsrevisionen ska utse en oberoende granskningskommission, och att stadsledningskontoret tar fram ett förslag på en kommungemensam kod kring etik och moral.

Samtliga partier står bakom förslaget som innehåller fyra åtgärder för att ytterligare minska risken att kommunala tjänstemän missbrukar sin ställning.

Den första av de åtgärder som föreslås är att stadsrevisionen utser en oberoende granskningskommission, som får i uppdrag att utreda om det är något särskilt som skapat grogrund för oegentligheterna i Göteborg.

Kommungemensam kod för etik och moral
Kommunstyrelsen sa också ja till att stadsrevisionen utser en utomstående, oberoende aktör som undersöker ifall det handlingsprogram som kommunen tidigare beslutat om är tillräckligt eller om det behöver förstärkas.

Dessutom får stadsledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till stärkt värdegrundsarbete för staden, med en kommungemensam kod som fokuserar på etik och moral.

Den fjärde åtgärden är att stadsledningskontoret ska utreda på vilket sätt stadsrevisionen kan förändras för att man i framtiden lättare ska kunna upptäcka oegentligheter inom Göteborgs Stads bolag och förvaltningar.