Ingrid Schiöler representerar de finska romerna i rådet. Foto: Maja Kristin Nylander

Verkar för romers rättigheter. Hallå där Ingrid Schiöler, ledamot i Göteborgs Stadsråd för den nationella minoriteten romer. Vad hände på ert möte förra veckan?

– Det var ett nomineringsmöte där representanter till rådet från den romska gruppen utsågs. Den romska minoriteten består av flera olika grupper och här har grupperna finska romer, nyanlända romer, resanderomer, svenska romer och utomnordiska romer två representanter var i rådet.

Gick det bra?
– Det kom över 50 personer på mötet, vilket får ses som mycket bra.

– I och med att det är ett öppet möte kan vem som helst komma och nominera en person och också rösta. Efter nomineringsrunda var det dags för valet som äger rum med riktiga valbås. Varje person får rösta på en kandidat, och de som får flest röster i varje grupp utses som representant. Och det blev en bra blandning av nyvalda och omvalda och ledamöter.

Rådet innehåller ju också representanter från partierna kommunfullmäktige?
– Ja, det sitter med en representant från varje parti i fullmäktige och de utses av partierna. Alla ledamöter i rådet (även från den romska gruppen) väljs på fyra år och följer tidsmässigt mandatperioden i de allmänna valen. Vilka det blir från fullmäktigegruppen är ännu inte helt klart.

Vad gör rådet?
– Det är en samrådsgrupp med huvudsyfte att lyfta den romska gruppens frågor och motverka diskriminering. Enligt lagen är Göteborgs Stad skyldig att tillgodose de nationella minoriteternas synpunkter i frågor som rör dem. Här finns möjlighet för romerna att föra fram sina synpunkter och diskutera med politikerna.

– Rådet har funnit i ett år nu och har sitt ursprung i när Göteborg var pilotkommun i en nationell strategi för romsk inkludering. Vi har tidigare haft liknande råd, men det nya är att även politiker ingår. Det är glädjande att höra att politikerna tycker att de har lärt sig mycket om romers situation av att vara med.

Du sitter med som representant för de finska romerna. Vilka frågor tycker du är viktiga att driva?
– Diskrimineringsfrågor, arbetsmarknad och utbildning. Det är fortfarande mycket vanligt att romer döljer sin bakgrund. Många romer vittnar om att de inte får jobb om det kommer fram. En redovisning från arbetsförmedlingen visar att av 80 romer som fått ett jobb, hade bara två angett att de var romer. Att kunna romska är inte någon merit på cv:t.

– För de unga är utbildning jätteviktigt. Att uppmuntra till bra grundutbildning och vidareutbildning för att ha en bättre chans i yrkeslivet.

– Alla nationella minoriteter har rätt till språkundervisning i sitt minoritetsspråk i skolan, även om det bara handlar om ett enda barn. Det här känner varken falla föräldrar eller skolor till. Det är en sån ska vi kan lyfta och berätta om när allmänheten bjuds in på rådets öppna möten.