Projekt för utveckling av föräldrastödskurser. Kunskap om barns utveckling och rättigheter samt en hel del konkreta tips. Det erbjuds nyanlända föräldrar genom ett projekt i Göteborg och Göteborgsregionen. ”Vi arbetar för att stärka föräldrarna i deras föräldraroll”, säger kursledaren Asha Adnan.

Det var på samhällsorienteringen som erbjuds alla som beviljats uppehållstillstånd som det visade sig att föräldrar hade ett behov av att prata mer om frågor som gäller barn och familj. De ville veta mer om hur vi i Sverige tänker kring barn, barns utveckling och familjens roll i samhället.

– Det är inte så lätt att navigera i en helt ny miljö när man kommer till ett annat land. Sverige är i jämförelse med stora delar av övriga världen ganska extremt när det gäller synen på barn, barns rättigheter och normer kring uppfostran och familj, säger Maria Ottosson, utvecklingsledare på integrationscentrum vid social resursförvaltning i Göteborgs Stad.

Om man som föräldrar inte har tillräckligt med information är det lätt att påverkas av rykten som sprids om hur det fungerar i skolan och att socialtjänsten kan ta barnen ifrån en om man sätter gränser. När barnen som går i skolan får kunskap om hur saker och ting fungerar i Sverige, och som inte nått föräldrarna, kan det skapa spänningar inom familjen.

Populära kurser
Integrationscentrum på social resursförvaltning har sedan 2015 haft föräldragrupper som tagit upp den här typen av frågor.

Asha Adnan har varit kursledare för grupperna sedan start. Hon berättar att kurserna är väldigt populära och att det finns ett stort behov att få diskutera frågor kring uppfostran och familj, men också att få konkreta tips och verktyg.

– Många har lärt sig ett sätt att ta hand om barn som levt kvar generation efter generation. Och så ska man helt plötsligt ersätta det med något annat, som man inte vet vad det är. Vi ger tips och råd för att underlätta för föräldrarnas kommunikation med barnen, säger Asha Adnan.

Asha Adnan poängterar hur viktigt det är att hon som kursledare kan och förstår deltagarnas bakgrund och kultur samtidigt som hon kan berätta om vad som gäller i Sverige och varför. Det handlar om att stärka föräldrarna menar hon.

– Det är lätt att bli vilsen och få dåligt självförtroende när man som förälder blir osäker på sin roll. Att stärka föräldrarna så att de kan vara bra föräldrar är jätteviktigt, säger Asha Adnan.

Dialog och deltagarnas behov
Efterhand har föräldrakursen i Göteborg utvecklats och hösten 2018 statade ett projekt där också Göteborgsregionen ingår. I projektet erbjuds nyanlända föräldrastödskurser som baseras på erfarenheterna från Göteborg. Metoden bygger på dialog, utgår från deltagarnas egna behov och sker på deras språk. Kursledarna ska tala språket, ha god kunskap i frågorna och kunna styra samtalen i rätt riktning.

– En viktig del av kursens upplägg är att inte väja för frågor som kan uppfattas som svåra eller känsliga, utan snarare tvärtom fokusera på det som skaver. Då är det jätteviktigt att det finns tillit så att deltagarna vågar säga vad de tänker och känner, säger Maria Ottosson.

Föräldrastödskursen har åtta träffar och tar bland annat upp barns utveckling och behov, barns rättigheter, samhället och myndigheters roll för barnen såsom skola, barnhälsovård och socialtjänst, familjen – föräldrars roll och det jämställa föräldraskapet, tonåringen och frågor om sexuella rättigheter i Sverige. Till exempel varför man har undervisning om sex och samlevnad i skolan.

Vidareutveckla metoder
Tanken med projektet är att vidareutveckla metoder kring den här typen av utbildningar och följs därför av en följeforskare.

– Vi vill veta mer om vad det är som funkar utifrån just vår metod och upplägg, och sen vill vi möjliggöra för fler som är intresserade av att hålla föräldragrupper med nyanlända att använda materialet, säger Maria Ottosson.