Integrationscentrum viktig mötesplats. Samhällsorientering får fortsatt höga betyg. Dessutom har Integrationscentrum blivit en viktig mötesplats för nyanlända där de kan träffa andra. Det visar den senaste utvärderingen av kursen i samhällsorientering.

Samhällsorientering är en, sedan 2010, obligatorisk, insats för nyanlända som fått uppehållstillstånd. Genom kursen får nyanlända kunskap om rättigheter och skyldigheter i det svenska samhället.

Förra året anmäldes drygt 1 600 personer till samhällsorienteringen som är en av flera insatser på Integrationscentrum. Varje termin utvärderas kursen genom enkäter och intervjuer bland deltagarna. Höstens utvärdering, som är den sjätte i ordningen, ger fortsatt höga betyg till kursen.

Att förstå samhället
Svaren visar att personer som är nya i Sverige upplever att kursen i samhällsorientering har en stor betydelse för deras förståelse för samhället. Det framkommer också hur viktiga lärarna är – de kommer själva från samma områden, har oftast egna erfarenheter av att vara flyktingar och är väl etablerade i det svenska samhället. Undervisningen, som bedrivs på modersmålet, sker i dialogform – många deltagare pekar på att det är just diskussionerna som öppnar upp för nya reflektioner och att det finns många frågor man behöver få besvarade.

En mötesplats
Utvärderingen visar även att kursen har flera syften. Förutom att förklara hur samhället fungerar, blir den också en social mötesplats. Kursen pågår i cirka ett halvår. Under tiden kommer nyanlända regelbundet till Integrationscentrum och kan ta del av övriga tjänster och aktiviteter här. De kan till exempel få praktisk individuell hjälp på informationskontoret på flera språk, ansöka till mentorprogrammet Vägvisaren, vara med på temakvällar och anmäla sig till Flyktingguide/Språkvän.

Önskemål om mer
Deltagarna har dessutom önskemål om flera fördjupningsämnen, framförallt vad gäller mer information om arbetsmarknad och utbildning. Integrationscentrum kommer därför att titta vidare på vilka möjligheter det finns att ordna fler fördjupningskurser och temakvällar. Likaså är det viktigt att undersöka varför högutbildade och arabisktalande är något mindre nöjda än övriga deltagare.