Ett unikt kunskapscenter som knyter ihop ett tiotal myndigheter ska skapas för att motverka gängkriminalitet och organiserad brottslighet i Göteborg. Det beslutade kommunstyrelsen på onsdagen. Redan i september startar verksamheten, som blir direkt underställd stadsdirektören.

Göteborgs Stad, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogden, Länsstyrelsen, Polisen, Skatteverket och Åklagarmyndigheten. Alla ingår de i den grupp som genom ett betydligt närmare samarbete än tidigare ska ta sig an gängkriminaliteten och den organiserade brottsligheten i Göteborg.

Snabb process

Det var i slutet av förra året som kommunstyrelsen bad stadskansliet ta fram ett förslag på hur de lokala myndigheterna skulle kunna utveckla sitt samarbete, och efter ett intensivt arbete under våren låg det färdiga förslaget på kommunstyrelsens bord på onsdagens möte. Ett förslag som antogs med bred majoritet.

– Långt över 100 chefer och medarbetare på de olika myndigheterna och Göteborgs förvaltningar och bolag har pratat sig samman under våren och redan i september är vi beredda att dra igång, säger projektledaren Thomas Segenstedt.

Nätverk mot nätverk

Det nya kunskapscentret ska stödja och driva projekt som kan leda till konkreta åtgärder mot den gängrelaterade och organiserade brottsligheten, som blivit allt mer sofistikerad med åren.

– Den organiserade brottsligheten har blivit allt mer affärsmässig och arbetar väldigt effektivt och flexibelt i nätverk. För att möta det måste myndigheterna också vara flexibla och utveckla effektiva nätverk och arbetsformer, säger Thomas Segenstedt.

Tar inte över ansvar

Kunskapscentret ska åtminstone fram till och med 2010 finnas i stadskansliet och bestå av en chef, vars tjänst kommer att utannonseras omgående, samt två eller tre befattningar som ska samordna de övriga myndigheternas insatser.

– Kunskapscentret ska arbeta operativt men tar inte över några andra myndigheters ansvar. Den stora vinsten är att allas enskilda kunskaper och erfarenheter tas tillvara och ger en samlad bild över läget, säger Thomas Segenstedt.

Arbetet ska bedrivas både kort- och långsiktigt, och framförallt utifrån det man kallar arbetsgivar-, brottsoffer-, avhoppar-, ekonomi-, och demokratiperspektiven.

Hot mot tjänsteutövare

– På kort sikt kommer vi att prioritera bland annat arbetsmiljöfrågor; hur ska arbetsgivare tackla kriminella gängs hot och trakasserier mot personal på till exempel stadsbyggnadskontoret eller skattemyndigheten. Vi ska också utarbeta konkreta planer för hur både brottsoffer och de kriminella som vill hoppa av tas om hand, säger Thomas Segenstedt.

En viktig fråga är hur både myndigheter och näringsliv gör sina upphandlingar. Vilken koll har man på att leverantörernas underleverantörer i flera led bakåt inte har kopplingar till kriminella nätverk? Och hur vet man vilka det är man egentligen hyr ut sina lokaler till?

Budgeten för det nya kunskapscentret är på en miljon kronor för 2008 och 4,5 miljoner för 2009. Budgeten för 2010 beror på hur långt den successiva uppbyggnaden av centret har kommit då.