Vallagskommittén överlämnade på onsdagen sitt förslag till ny vallag till vice statsminister Bosse Ringholm. Om förslaget antas av riksdagen får Göteborgs Stad i valet 2006 ta över ansvaret för cirka 100.000 poströster. Vallagskommittén över- lämnade på onsdagen sitt förslag till ny vallag till vice statsminister Bosse Ringholm. Om förslaget antas av riksdagen får Göteborgs Stad i valet 2006 ta över ansvaret för cirka 100.000 poströster.

I valet om knappt två år kan de som inte vill eller kan vänta till valdagen med att rösta få bege sig till en kommunal vallokal i stället för till ett postkontor. Samtidigt byter den här formen av röstning formellt namn från poströstning till förtidsröstning.Bibliotek kan bli vallokalPå onsdagen presenterar vallagskommittén sitt förslag till ny vallag. Förutom ansvarsfrågan behandlar det också bland annat områden som ombudsröstning, proportionaliteten vid val till kommunfullmäktige, offentliga valförberedelser och elektroniska röstförfaranden.För Göteborgs stad innebär förslaget att kommunen tar över hela det ansvar i samband med val som tidigare låg på Posten AB. En hantering av ungefär 100.000 förtidsröster.En stor uppgift blir då att hitta ett 50-tal vallokaler som är lämpliga med tanke på röstningsförfarande, tillgänglighet för funktionshindrade med mera.- Det kan hända att vi använder oss av något enstaka postkontor, men mestadels kommer det nog att handla om befintliga kommunala lokaler ute i bostadsområdena. Till exempel SDN-kontor och bibliotek kan bli aktuella, säger Bill Werngren, chef för valnämndens kansli i Göteborg.Finansiering ännu oklarDet nya ansvaret betyder också att det måste finnas utbildad och kunnig personal i vallokalerna under de 18 dagar som förtidsröstningen pågår.- De ska ta emot röstkort, kontrollera legitimationer och se till att allt går rätt till med röstskärmar, valsedlar och annat. Det blir en stor ökning av det kommunala ansvaret vid allmänna val, säger Bill Werngren.Vad den nya kommunala arbetsuppgiften kommer att kosta eller vem som ska betala vet Bill Werngren ännu inte. Men kommunens åsikt i den senare frågan är glasklar.- Vi har hela tiden envist hävdat att det här inte ska innebära några nya kostnader för kommunen. Vi räknar med att de pengar som Posten tidigare fått kommer att fördelas proportionellt bland landets kommuner, säger Werngren.Ingen elektronisk röstningFörutom att kommunerna föreslås tar över förtidsröstningen innehåller det nya lagförslaget också en del andra nyheter. Det handlar bland annat om ID-kontroll i röstlokalen, något som många väljare redan idag utgår från är obligatorisk.I det nya lagförslaget kommer ansvaret för ID-kontroll att ligga på den som tar emot rösten i vallokalen. Om en väljare inte är känd av röstmottagaren så har denne rätt att begära legitimation. Röstmottagaren ska också anteckna i röstlängden om den som är röstat är känd eller om han fått visa legitimation. Lagförslaget innebär också en utvidgning och en skärpning när det gäller möjligheten att rösta via bud. Kommunerna ska kunna förordna anställda att fungera som bud. Den personliga kretsen utvidgas till att även gälla barnbarn, make, sambo eller partner som får agera röstbud. Skärpningen för röstning med bud innebär att budets personnummer ska antecknas så att eventuella oklarheter ska kunna redas ut i efterhand. Det ska också framgå av noteringen vilken relation budet har med den som lämnat rösten.Vallagskommittén har även diskuterat elektronisk röstning men kommit fram till att detta inte bör tillämpas vid allmäna val, utan bara på försök i kommunala folkomröstningar.Thomas ÖstbergCarin Smederöd