Kokain och GHB är återigen de preparat som ökar mest i Göteborg. Den bedömningen gör uppgiftslämnare inom socialtjänst, polis, sjukvård, frivård och frivilligorganisationer i en ny rapport om drogtrenderna i Göteborg. För första gången någonsin rapporteras också om missbruk av läkemedlet Suboxone.

Suboxone används i behandling av opiatberoende personer. Missbruk av preparatet har aldrig tidigare rapporterats från någon kommun i Sverige.

Importeras illegalt från Frankrike

– Det är heroinister som försöker ta det lugnt i väntan på behandling. De har köpt Suboxone på svarta marknaden och tagit det som tablett under tungan, vilket är det normala. En person uppger också att han krossat tabletterna och sniffat dem för en starkare ruseffekt, säger Karina Stein, vårdenhetschef på Beroendeklinikens avdelning 369.

Missbrukarna själva uppger att Suboxone importeras illegalt i stora mängder från Frankrike till Göteborg.

Rapporten ”Tendenser i Göteborg vinterhalvåret 2006-2007” är gjord av Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning, CAN i samarbete med Göteborgs Stads informationscentrum för alkohol- och narkotikafrågor Kunskapskällar’n. Den ingår i CAN:s rapporteringssystem om droger (CRD) som görs i ett 20-tal kommuner.

”Resultaten bör tolkas försiktigt”

Andra substanser och preparat som rapporterats som nya för några av uppgiftslämnarna i rapporten, men som funnits med i tidigare undersökningar var DXM, som används i hostmediciner, och efedrin.

I undersökningen uppgav tio respektive åtta uppgiftslämnare att användningen av kokain och GHB ökat under vintern 2006 och våren 2007.

Kokain och GHB har i de fem senaste undersökningarna i Göteborg varit de preparat som flest rapportörer uppgivit ha ökat mest.

– Det är dock viktigt att betona att de flesta av uppgiftslämnarna svarade att det inte skett någon förändring i drogsituationen eller att de inte vet, varför resultaten måste tolkas med stor försiktighet, säger Ove Lundgren, projektledare vid Kunskapskällar’n.

Av rapporten framgår också att rapportörernas svar ligger i linje med riksundersökningen inom de flesta områden. Det är dock en större andel svarande i Göteborg som sett en ökning av GHB och alkoholmissbruk än i övriga landet.

Fotnot:
I Göteborgsundersökningen har 29 uppgiftslämnare inom socialtjänst, polis, sjukvård, frivård och frivilligorganisationer fått svara på frågor om droger och missbruk. De svarande har alla lång erfarenhet av missbruksarbete och stora kunskaper på området. Syftet med undersökningen är att snabbt fånga upp information om nya preparat och nya drogtrender.

3458