Egen försörjning i stället för socialbidrag. Det är målet för Arena-projektet, som nu drar igång i Göteborgs Stad Lundby med finansiering ur EU:s strukturfond Urban II. Med hjälp av ett öppnare socialkontor, nya arbetsmetoder, individuella insatser och bred samverkan vill projektet skapa en ny arena för personer med försörjningsstöd.

Arena är ett samverkansprojekt mellan socialkontoret, andra myndigheter och organisationer samt mellan socialkontorets olika enheter. Syftet är att öppna verksamheten mot de sökande för att ge snabbare, bättre och effektivare service än i dag.

Bygga om socialkontor

Det ska bland annat ske genom en ombyggnad av socialkontorets lokaler, men man ska också ta fram nya arbetssätt för att bättre möta de sökandes behov. Genom individuella insatser och utbildning i ett tidigt skede tillvaratar man medborgarens egna resurser och skapar bättre förutsättningar för självförsörjning.

Erfarenheterna och resultaten från projektet kommer att spridas till andra stadsdelar och kommuner. Arena samarbetar bland annat med Socialhögskolan och Förvaltningshögskolan för kontinuerlig utvärdering.

Invigning

Starten för Arena-projektet firas med kaffe och tårta torsdagen den 11/12 kl. 13 på socialkontoret, Virveltorget 6. Då kommer bland annat SDN Lundbys ordförande Lena Malm, stadsdelschef Agneta Jögård och Staffan Schött, chef för Individ- och familjeomsorg, att invigningstala.